#Woordvrouw 11 – Elaion

(Scroll down for English translation)

Heb je voldoende olie? 

Lezen: Matteüs 25: 1-13 en  Jakobus 1:22


ElaionDaar liggen ze dan, knikkebollend op een hoopje. Het wachten duurt zo lang. De bruidegom laat maar niet van zich horen. Blijkbaar heeft zijn moeder of vader nog erg veel te vertellen zo vlak voordat hij gaat trouwen. Ze zijn al een paar uur aan het wachten. Maar straks mogen ze hem volgens het oude ritueel ‘verlicht’ naar zijn bruid begeleiden. Geeuwend strekt ze zich uit en checkt voor de zoveelste keer haar kruikje. Ja, ze heeft zich goed genoeg voorbereid. Ze heeft echt genoeg olie mee. Terwijl ze haar hoofd nog even neerlegt om verder te dommelen hoort ze vanuit de verte wat gelach. Het klinkt alsof er een paar jongens wat lol aan het trappen zijn. “Oh, verhip! Hij komt eraan! Meiden, wakker worden! De bruidegom komt eraan!” Snel giet ze de olie uit haar reservekruik in haar lampje. “He, mag ik ook wat van jou? Ik heb niet genoeg mee.” Hier had haar moeder voor gewaarschuwd: voor meiden die te lui of te zuinig zijn en niet genoeg olie meenemen. Ze hoorde het mams nog zo zeggen “Elaion, onthoud goed dat iedereen weet dat dit soort avonden lang duren, je moet dus voorbereid zijn. Anderen helpen kan betekenen dat je jezelf benadeelt en uiteindelijk beide achterblijft, kijk dus uit!”
Met grote vragende ogen staart het meisje haar aan. Achter haar ziet ze er nog een stel die niet genoeg olie geregeld hebben. “Sorry, maar als ik mijn olie deel heb ik zelf niet genoeg om de hele weg met de bruidegom mee te lopen.”  Het voelt alsof ze alleen aan zichzelf denkt, maar ze kan niet anders. Ze moet haar doel voor ogen houden.

Snel rennen de 5 meiden naar huis in de hoop nog op tijd terug te zijn. Maar ze zijn amper weg of het groepje heren komt al stoeiend en grappend de hoek om gewandeld. Snel rent Elaion op de jongemannen af. Ze houdt haar lampje hoog zodat het pad goed te zien is. “Lang leve de bruidegom!” roept ze met de andere dames. En het oude ritueel van hem begeleiden naar hun vriendin is begonnen.

Het feest is al in volle gang wanneer er zwaar op de deur gebElaion -5onsd wordt. De meeste gasten horen het niet eens en zingen, lachen en dansen alsof het een lieve lust is. Maar Elaion ziet dat de bruidegom het wel heeft gehoord en na wat aarzelen de deur toch open doet. “Ik ken jullie niet.” hoort ze hem bars zeggen en de deur valt met een knal weer in het slot. Waren dat? Nee, zou het echt?

Ik kan me zo voorstellen dat toen Jezus dit verhaal vertelde de monden van zijn toehoorders zowat hoorbaar openklapte. “Heuh?’ Hoezo kent hij ze niet? Wanneer rabbi Jeshua verhalen vertelt gaat het altijd over hoe liefdevol je moet zijn, hoe gastvrij, hoe vergevingsgezind. Maar nu? Wat bedoelt Hij? Als je niet op tijd bent, niet klaar staat, dan mag je er niet bij?”

Maar rabbi Jeshua, Jezus, is lang niet altijd zo ‘openminded’ als dat soms wordt gedacht. Niet toen en niet nu. Want niet alleen het verhaal van deze dames loopt slecht af, in het verhaal van de bouwvakkers die met hun zelfgebouwde huis in een storm terecht komen loopt het voor één van de twee ook niet goed af. De bouwvakker zonder het juiste fundament raakt mooi zijn huis, zijn woning, zijn plekje kwijt. …

“Niet iedereen die zegt ‘Here Here’ zal het Koninkrijk der Hemelen binnenkomen, alleen wie de wil van de Vader doet.”  (Matteüs 7:21)

Het liefst leven we met de gedachte ‘Genade alleen’.  Maar werken der wet en geloof horen hand in hand te gaan. Het is niet zo dat we toegelaten worden tot Gods Koninkrijk om wat we doen… Nee, we horen erbij door wat we geloven! Maar wanneer we vanuit dat geloof ons doen niet aanpassen klopt er ook iets niet.

Elaion -1In beide verhalen gaat het oa. om het beeld van ‘de gelovige’. En dan maar liefst twee soorten. In beide gevallen werken ze hard, doen ze e.e.a. om zich voor te bereiden. Ook de dwaze grietjes zijn voorzien van olie en lamp en de domme bouwvakker bouwt ook een heel huis. Het verschil zit hem ook niet in de storm of in het inslapen. Ieder christen komt op het punt dat hij even niets ‘kan’ doen. De meiden slapen in. De bouwvakkers worden uitgetest door het weer.  het verschil zit ‘m in het resultaat. Wanneer de meiden weer wakker worden, de storm weer voorbij is, hoe staan ze er dan voor? De helft van de meiden heeft te weinig olie en komt er bij de bruidegom niet meer binnen. De ene bouwvakker zijn huis heeft de storm doorstaan, maar de andere is zijn huis, zijn plek bij God kwijt.

 

En nu jij en ik … wat doen wij? Hoe bereiden we ons voor op mogelijke stormen in ons leven? Hoe bereiden we ons voor op Zijn wederkomst?

Ik heb jaren in een woestijnperiode gezeten. Ik kon het toen niet opbrengen naar de kerk te gaan of om in mijn bijbel te lezen. En waar ik eerst genoot van het lofprijzen, kwam er geen noot mijn strot meer door. Ik heb vaak getwijfeld of ik nog wel ‘christen’ was. Maar wanneer mij, zomaar op een willekeurig moment, een toepasselijk bijbelvers te binnenschoot besefte ik weer dat het niet ‘over’ was en hield ik me voor mijn gevoel vast aan een zijden draadje. het was alsof ik samen met God op een bankje zat. Zwijgend. Maar we zaten er wel samen en Hij zou nooit weggaan. Jarenlang had ik me in Zijn woord verdiept en me 100% voor hem ingezet, met overgave de bijbel gelezen en vele verzen uit het hoofd geleerd. Het is dankzij die ‘voorbereiding’ dat ik op dat bankje kon blijven zitten wachten en ik mijn geestelijke reis door de woestijn heelhuids kon doormaken. En wat voor mij voelde als een zijden draadje, was in werkelijkheid een stevig drievoudig snoer.

dag11-sara-elaion(De 10 meisjes worden in de bijbel niet bij naam genoemd. Ik heb dit meisje Elaion genoemd, dit is Grieks voor olie.)

Nadenken:

  • Hoe werk jij aan het fundament van je geloof? Hoe kan jij dat wijze meisje zijn?
  • Wanneer was je voor je gevoel ingedommeld? Of zat je in een storm? Hoe heb je die doorstaan?
  • Welk advies zou je anderen kunnen geven over hoe je jezelf kan voorbereiden op de stormen in het leven? (Laten we elkaar hierin veelvuldig bemoedigen en aanmoedigen op Facebook en Instagram!)

 

Creatief:

Lian van Walsum (ook lid van de facebookgroep) heeft speciaal voor deze challenge ook haar creativiteit bij dit gedeelde losgelaten 🙂 . Wat een prachtige uitwerking!! En wat een werk om 10 van die meiden over elkaar heen te tekenen en in te kleuren. Lian: dank je wel voor je inspiratie! Gaaf om zo verschillende stijlen te kunnen laten zien.

Het lampje in de vensterbank inspireerde mij in ieder geval tot de tekening die ikzelf maakte. Deze heb ik ‘heel simpel’ met grafietpapier in mijn bijbel overgetrokken en ingekleurd. Uit de losse pols heb ik er de oproep om de bruidegom tegemoet te treden bij geletterd. Wie wil kan mijn tekening gebruiken en zo los inkleuren of in de bijbel overtrekken. Je vindt hem hier!

Hé, en niet twijfelen over je eigen talent! God ziet wat mensenogen niet kunnen aanschouwen: het hart! Dus schroom niet, hou van jezelf en van de toewijding waarmee je Gods woord wil verwerken. Het gaat niet om het resultaat, het gaat om het proces van verwerken!

Do you have enough oil?

Read: Matthew 25: 1-13 and James 1:22

There they are, a bunch of young ladies cuddled up next to each other. They already had to wait for so long… The groom just doesn’t show up. Apparently, his parents still have a lot to say before he gets married. They’ve been waiting for a couple of hours now. But as soon as he arrives they can “light” him on his way and accompany him to his bride; all according to the old ritual. Yawning she stretches her arms open wide and checks her jar for the second time. Yes, she prepared well enough. She really has enough oil. As she dares to drop her head again, she hears some laughing in the distance. It sounds like there are some guys having fun … “Oh my! He is coming! Girls, wake up! The groom is coming! Wake up!” She jumps up and quickly pours the spare oil from the reservoir into her lamp.

“Hey, could you spare me a little? I haven’t got enough.” This is what her mother warned her about:  girls who are too lazy or too economical and didn’t bring enough oil. It’s like she can hear her mother say: “Elaion, remember that everyone knows that these kinds of evenings seem to last forever, so you have to be prepared. Helping others can mean that you denigrate yourself so act wisely!”

With big begging eyes the girl stares at her. Behind her, Elaion sees another couple who don’t have enough oil. “Sorry, but if I share mine, I don’t have enough myself. It’s a long walk to the bride!” She really feels selfish right now. But she has no other choice. She has to keep her goal in mind.

Quickly the five girls run home in the hope of being back in time. But as soon as they have left the building the men arrive, stumbling and joking as they draw near. Elaion quickly runs towards the young men, holding her lamp as high as she can. “Long live the groom!” She acclaims with the other for ladies. And the old ritual of accompanying the groom to their friend has begun. …

The party is already in full swing when someone bangs on the door. Most of the guests don’t even hear ít and keep on singing, laughing and dancing. The party is on!  But Elaion sees the groom opening the door with some hesitation. It’s a real insult to arrive late so she understands his hesitation. “I don’t know you.”  She hears him say in a curtly and very bluntly way and with a bang the door falls back into place. Was that … ? No, would he really?

I can imagine that when Jesus told this story, the jaws of his listeners must have dropped almost audibly. “Hey?” He must have known these girls! What is He trying to tell us?  Doesn’t rabbi Yeshua always talk about love and being hospitable and forgiving? Does He mean that if you’re running late, you’re not allowed? “

But rabbi Yeshua, Jesus, is not always as open-minded as it sometimes seems. Not then and not now. And it’s not just in this story…  in the parable of the builders who build their houses, the one who built on sand didn’t do well either. He lost his house, his home, lost his hidingplace. …

Not everyone who says to me, ‘Lord, Lord,’ will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father who is in heaven. (Matthew 7:21)

We often prefer to live with the thought of ‘Grace alone’. But we do have to act upon our beliefs! Sure, we aren’t admitted to God’s Kingdom for what we do … No, we belong through what we believe! But when we don’t act upon that believe something goes a little (lot) wrong!

Both stories talk about being prepared. Elaion has to be prepared for a long wait for the groom, and the builder for a devastating storm. Both stories show us what happens if you are foolish enough not to prepare.

In life it isn’t about not experiencing a storm or prevent falling asleep. Every Christian comes to the point that the experience of a storm is overwhelmingly present, or he or she is too tired and can’t do anything for a moment. The girls are sleeping. The construction workers are tested by the weather. The difference is in the result. When the girls wake up again, when the storm is over, were do they stand? Were they prepared? Are you?

(The 10 girls are not named in the Bible. I called this girl Elaion, which is Greek for oil.)

To contemplate:

  • How do you maintain the foundation of your faith? How can you be that girl who always has enough oil?
  • Did you ever experienced a storm in your life, or a period of tiredness? How did you fare?
  • What advice can you give others in how to keep standing through the storms of life? (Let’s share and encourage eachother on social media!)

Creative:

Lian van Walsum (member of the facebook group) drew ten beautiful girls in anime-style. What a beautiful way of journaling!! Lian: Thank you for your inspiration! The lamp on the windowsill inspired me for the drawing I made. I have traced it in my bible and colored it. The drawing is free to use!

 

Voel je vrij een reactie of je eigen uitwerking achter te laten! 
Dat kan hier of bij de Bijbel journaling groep op Facebook. 
Je vindt me ook op instagram. 
We zijn op social media te vinden met de hashtags: 
#bijbeljournalinggroep 
#Woordvrouw 
#31daysofbiblicalwomen. 
Morgen kan je dag 12 van de woordvrouw challenge vinden op 
de site van Lucinde.
Advertisements

2 thoughts on “#Woordvrouw 11 – Elaion

  1. Pingback: Overzicht Woordvrouw – 31daysofbiblicalwomen overview | Sara Lindenhols

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s