#Woordvrouw 17: Maria

(Scroll down for English translation) 

Je zult Gods grootheid zien!

Maria (1)Lezen: Johannes 11:17-45

Daar zit ze dan, op de rieten mat die ze zelf geweven heeft, aan Jezus’ voeten. Wat heeft deze man iets goddelijk! Gebiologeerd kijkt ze hem aan terwijl zijn woorden haar ziel lijken te laven. Ze wist niet dat ze zo dorstig was naar het woord van God. Op de achtergrond hoort ze vaag haar zus roepen maar het dringt niet echt tot haar door. “Vertel meer Rabbi, hoe moeten we dan leven?” En Jezus gaat verder met zijn onderricht. In de keuken knalt een kastje dicht en blijkbaar valt er iets, maar het kan haar niet boeien. Wat deze rabbi te vertellen heeft is zo vernieuwend; ze wil meer horen, meer weten, meer leren!

Dan ineens staat Martha daar. Met de handen uitdagend op haar heupen vraagt ze  “Jezus, moet dit nou? Zie haar zitten. Zeg tegen haar dat ze me moet helpen, ik ren me suf!” Het schaamrood stijgt haar naar de kaken. Wat een schande. Haar zus heeft helemaal gelijk. Ze hoort als vrouw niet zo dicht bij de rabbi te zitten, en onderwijs te krijgen, haar plaats is in de keuken. Ze hoort haar zus te helpen. Nu ziet iedereen hoe ongastvrij ze heeft gehandeld. Maar rabbi Jeshua wijst niet haar, maar juist haar zus terecht; “”Martha, laat dat rennen nou. Zet de boel op tafel en laat iedereen zelf wat nemen. Maria neemt tenminste tijd om even met me te praten. Om te luisteren naar wat ik jullie wil leren. Zij ziet mij tenminste staan. Dat is waar ik voor kwam.”

Soms lijkt het alsof dit verhaal ons leert dat Maria het heilige boontje is wat heeft geleerd te luisteren. Zij heeft het juiste deel gekozen. Maar in het tweede verhaal waarin we over de zussen kunnen lezen, zijn de rollen haast omgekeerd. Lazarus is overleden en de beide dames zijn diep in de rouw. Wanneer ze horen dat Jezus eraan komt rent Martha hem tegemoet en is het Maria die niet gelijk komt opdagen. Blijkbaar had ze Jezus’ onderwijs nog niet tot zich laten doordringen anders had ze wel net zo hard gerend als haar zus. Jezus ergert zich aan Maria omdat ze zo bij de pakken neer zit. Het heilige boontje is in deze tekst verdwenen en deze keer wordt juist de actieve dame geprezen om haar geloof. In dit tweede verhaal is het juist de geestdrift en het ijverige van Martha waarin Jezus haar geloof herkent.

In het derde stukje (Johannes 12) zien we dat Maria niet stil en ogenschijnlijk passief blijft maar actief Jezus’ voeten zalft en openlijk erkent dat Hij Heer is.

Maria leert ons dat je geen doener hoeft te zijn. Het is ok om wat introverter te zijn en gewoon te genieten van dat wat om je heen gebeurt. Je mag ook een studiebol zijn en liever met je neus in de boeken zitten. Het is ook goed wanneer je de voorkeur geeft aan luisteren, om de rust en stilte op te zoeken. Maar rustig of afwachtend zijn is iets heel anders dan passief zijn. Zowel Martha als Maria waren wanhopig en verdrietig toen Lazarus overleed, maar Martha liep naar haar Heer toe en Maria werd passief en door die passiviteit verloor ze Hem uit het oog. Ze had van Hem geleerd, maar het niet toegepast. En daar stoort Jezus zich aan.

Zowel Martha als Maria hebben moeten leren om Jezus te volgen en Hem te dienen, elk op hun eigen manier, elk passend bij hun karakter maar beide met het oog op Hem gericht. En Jezus belooft ze “Je zult Gods grootheid zien als je gelooft!”

Nadenken:

Wees even stil,  doe je ogen dicht en stel je voor dat je Hem ziet staan. Wat zou Jezus tegen jou zeggen?

Creatief:

Maria collage1Maria collage 2Vandaag heb ik weer met mijn favoriete materialen gewerkt: een micronpennetje en pastelpotloden. Ik heb een doos van 48 pastelpotloden van Bruynzeel design met daarnaast een paar los bijgekochte potloden van diverse merken. Het prettige van pastel is dat het heel zacht is en daardoor het dunne bijbelpapier niet teveel indrukt. Bruynzeel design staat garant voor een diepe kleurafgifte. Het nadeel van dit zachte is dat het nogal stoft en smoezelt. Dit voorkom ik door tussendoor regelmatig te blazen en te fixeren met pastel fixatiefspray.  Pastel laat zich ook heel gemakkelijk blenden: met je vingers, een doekje, doezelaar of met wattenstaafjes. Na afloop moet pastel gefixeerd anders blijft het afgeven. Het was voor mij even wennen maar pastelpotloden zijn echt mijn favoriet!  Hier vind je een gratis sjabloon van de tekening die ik maakte.
We vinden het erg leuk wanneer je een reactie achterlaat en wanneer je ons laat zien wat je deze challenge allemaal maakt. Laat je niet intimideren door andermans talent want het gaat God om de relatie, niet om de prestatie; het draait om de Heer en niet om de eer!

 

 You will see God’s glory!

Read: John 11: 17-45

There she is, at Jesus’ feet, on the wicker mat she has woven herself. Incredible how divine this man is! She looks open-eyed and attentively at Him while his words seem to lavender her soul. She didn’t know she was this thirsty for the word of God. In the background, she vaguely hears her sister calling for her, but it doesn’t really matters. “Tell me more Rabbi, how should we live?” And Jesus continues his lesson. In the kitchen a cabinet get slammed and apparently something is falling, but again, it can’t bother her. What this rabbi has to say is so innovative; She wants to hear more, know more, learn more, now.

 

Suddenly Martha stands in front of her and Jesus. With the challenging hands on her hips, she bluntly asks “Jesus, have you seen what she’s been doing? Nothing! Look at her. Tell her to help me like a good sister’s supposed to do!” The shame rises Mary to the cheeks. The indignity! Her sister is absolutely right. She shouldn’t be this close to the rabbi listening to His teachings as her place is in the kitchen. As a woman she’s supposed to help her sister. Now everyone can see how unhelpful and inhospitable she has acted. But Rabbi Jeshua doesn’t correct her, but her sister. “Martha, Martha, Let Mary sit with me. Just put everything on the table and make it a self-service-afternoon. Mary is taking time to talk and listen to me, a girl can learn these lessons too!. That’s what I came for; to spend time together and to learn from eachother! Stop annoying yourself.

Sometimes it seems that this story teaches us that Mary is the sacred cow that has learned to listen wisely. She chose the right path. But in the second story in which we can read about the sisters, the roles are almost reversed. Lazarus has died and the two ladies are deeply in mourning. When the sisters hear that Jesus is coming , it’s Martha that runs to Him. Apparently Mary doesn’t trust Jesus is the answer and she doesn’t appear immediately. Jesus is actually annoyed by Maria because she’s too precipitous.  This time it’s the busy bee Martha that’s to be praised for her faith and zealousness.

In the third part (John 12), we see a Mary that doesn’t remain silent and passive, but actively anoints Jesus’ feet and openly acknowledges that He is Lord.

Mary teaches us that you don’t have to be a doer. It’s ok to be an introvert and just enjoy what’s happening around you. It’s good when you prefer listening and prefer peace and quietness. But being calm and silent isn’t the same as being passive. Both Martha and Mary were desperate and sad when Lazarus died, but Martha walked to her Lord and Mary became passive and by that passivity, she lost sight of Him. And that’s disturbing to Jesus.

When you’re a doer: don’t force an introvert or a listener into your way of doing. And when you are a silent, more introvert, study- type; be careful not to be passive.

Both Martha and Mary had to learn to follow Jesus in their own way and serve Him suited to their character. And Jesus promised them: “You will see God’s glory when you believe!”

Contemplate:

Just close your eyes for a minute and imagine seeing Jesus. Look at Him. Look into His loving eyes.  What would Jesus say to you? Write down His words.

Creative:

I made a drawing and traced it into my bible, then colored it with pastel pencils. You can use my drawing if you like.

 

Voel je vrij een reactie of je eigen uitwerking achter te laten! 
Of meld je aan op de Facebook bij de Bijbel journaling groep. 
Je vindt me ook op instagram. 
We zijn op social media te vinden met de hashtags: 
#bijbeljournalinggroep 
#Woordvrouw 
#31daysofbiblicalwomen. 
Morgen kan je dag 18 van de woordvrouw challenge vinden
op de site van Lucinde.
Advertisements

One thought on “#Woordvrouw 17: Maria

  1. Pingback: Overzicht Woordvrouw – 31daysofbiblicalwomen overview | Sara Lindenhols

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s