#Woordvrouw 21 – Rachel

(Scroll down for English translation)

Gestolen zegen 

Lezen: Genesis 31:1-24 en Genesis 35:1-4

 rachel“Nee Bilha, je houdt je mond dicht. Waag het niet ook maar iets te zeggen!”

“Maar meesteres, waarom dan? Denkt u dat ze uw gebeden voor nog een kind zullen verhoren? Die liefdesappels werkten ook niet.”

“Nou, ik werd anders wel zwanger. Stop ze in de kist met huisraad.”

“Maar dat was pas veel later, nadat de goden uw zuster nóg meer kinderen hadden gegeven. En trouwens, in die koffer vindt Zilpha ze zo en je weet dat die alles aan Leah doorkletst.”

“Wrijf het er maar in Bilha; jarenlang kijkt mijn vader niet naar me om en als er dan eindelijk een echte vent interesse in mij toont verkoopt hij me als een vette prijskoe, maar hé, niet nadat mijn zus hem eerst krijgt. Hij was verliefd op mij Bilha, op mij! En wat krijg ik, niks! Jaren heb ik gehuild en de goden gesmeekt. Je weet hoe depressief ik werd. Elke keer moest ik hem weer delen met lelijke Leah. … Ik was degene die met een prutsmoes werd weggelokt terwijl zij hem cadeau kreeg. Ik was degene die jarenlang benadeeld werd, ik was degene die alle status verloor omdat ik geen kinderen baarde. Ik Bilha, ik!”

“Het spijt me meesteres, ik wilde niet aanmatigend overkomen.”

img_3796Even is het stil in de kamer. Bilha kijkt haar meesteres vol medelijden aan. De kinderen die ze op haar knieën baarde hadden haar meesteres niet gelukkiger gemaakt. Rachel zucht.

“Het is niet vanwege de vruchtbaarheid Bilha … Onze familie vereert deze goden al zo lang. Ze gaan altijd overal mee naar toe vanwege hun beschermende krachten. Ik ben nooit in het land van Elohim geweest, ik ken Jakob’s God alleen maar via Jakob. Hoe kan ik alles zomaar achterlaten? Als we op tijd waren geweest had papa ze wel laten namaken voor me. Maar je weet net zo goed als ik dat als vader weet dat we weggaan hij Jakob nog meer zal bestelen. Misschien houdt hij me zelfs hier, en wat als hij me dan doorverkoopt aan een ander? Je weet hoe sluw hij is. Nu is het mijn beurt om sluw te zijn. Als ik de goden meeneem zullen ze mij beschermen en kunnen ze vader niet vertellen waar we zitten.”

“Maar wat als uw man erachter komt?”

“Jakob? De man die zijn eigen broer en vader met een list om de tuin leidde? Hij is mijn vader toch zelf ook te sluw af geweest met al die geiten en bokken?”

“Ik stop ze in uw zadeltassen, meesteres. Daar zoekt niemand ze.”

Ondanks het feit dat Jakob toch met Rachel mag trouwen, brengt dit huwelijk niet de verwachtte zegen voor één van beide. Rachel is kapot van verdriet en zakt weg in een diepe depressie. Al het haar aangedane onrecht lijkt zich met haar ziel te verweven. Het nieuwe leven bracht haar niet waar ze als klein meisje van droomde dus wanneer ze wegvluchten kan ze niet anders dan haar oude leventje voor een deel mee te nemen.

Het scheelt niet veel of ze wordt gesnapt. Maar Jakob en Laban waren goede leermeesters qua list en bedrog en nu doet zij haar voordeel ermee.

De jaren vliegen voorbij en al staat er niet omschreven of en hoe Rachel groeide in geloof, er komt een moment dat Jakob eist dat ze de beeldjes wegdoet; hij wil een altaar bouwen uit dankbaarheid voor God. Hij vertelt zijn echtgenotes dat het God was die al die jaren voor ze zorgde, dwars door alle ellende heen. Alles wat maar aan andere goden gerelateerd is moet daarom weg. En Rachel gehoorzaamt. Ze doet de beeldjes weg en laat haar verleden los. Ze had nog een keer listig kunnen zijn maar dat doet ze niet, ze neemt afscheid van het oude en omarmt in gehoorzaamheid de God van Abraham, Isaak en Jakob.

Nadenken:

  • Welk jouw overkomen onrecht doet je verdriet?
  • Welke oude gewoontes zou je beter loslaten?
  • Het kost Rachel jaren om zich aan haar verleden te ontworstelen, om de depressie te overwinnen. Welke hoop kan jij hieruit putten?

Creatief:

img_3797Vandaag weer een heel andere stijl qua uitwerking. Voor wie het fijn vindt is er weer een gratis sjabloon. Ik heb ook een gratis printable gemaakt wat je zelf nog kan inkleuren en in de vorm van mixed media kan gebruiken (Zie voor voorbeeld de blog van Tamar gisteren en het tweede voorbeeld hiernaast.) Heb je liever een reeds ingekleurde versie, die vind je hier.

Ik heb in het eerste voorbeeld enkel gebruik gemaakt van een micronpennetje en pastelpotloden in het tweede voorbeeld maakte ik een achtergrond van een stencil van de Action en distress Ink. en washi-tape voor ik de uitgeknipte delen van de printable erop plakte.  Maar voel je vrij de overdenking op geheel eigen wijze uit te werken.

Ik koos ervoor Rachel te tekenen zonder gezicht. Haar uiterlijk leek aanvankelijk in haar voordeel. Maar ze moest leren het oude, voor de hand liggende los te laten zodat ze haar nieuwe God en Zijn Leiding kon leren omarmen. Het kostte haar jaren van haar leven. Maar uiteindelijk lukte het haar.


Voel je vrij een reactie of je eigen uitwerking achter te laten!
We vinden het fijn om van je te horen! 
Of meld je aan op de Facebook bij de besloten Bijbel journaling groep. 
Je vindt me ook op instagram. 
We zijn op social media te vinden met de hashtags: 
#Woordvrouw 
#bijbeljournalinggroep
#31daysofbiblicalwomen. 
Morgen kan je dag 22 van de woordvrouw challenge vinden 
op de site van Lucinde.

Rachel – The stolen Blessing

Read: Genenis 31:1-24 and Genesis 35:1-4

“No Bilha, be quiet. Don’t dare to say another thing!

“But mistress, why not? Do you really think that they will answer your prayers for another child? The love apples didn’t work either!”

“But I did became pregnant, didn’t I? So put the gods in the chest of house supplies!”

“You got pregnant way past the apples, long after the gods gave your sister some more children. And by the way, in that chest Zilpha will find them and she will tell Leah.”

RachelRub it in Bilha; my father neglected me for years but when a real guy finally liked me, he sells me like a winning prize cow, and in the end my sister gets him first! He was in love with me Bilha, he loved me! And what did I get; nothing!
I cried for years in a row and begged the gods how many times? You know how depressed I got. Over and over again, I had to share him with ugly Leah. … I was the one who was lured away with some stupid excuse, while she got him. And I was the one who was prejudiced for years, I lost all my dignity, because I couldn’t have children. Me Bilha, me!”

“I’m so sorry mistress, I didn’t want to be contradictory to you.”

 It is quiet in the room, Bilha looks pitifully at her mistress. The children she bore on her knees, didn’t make her mistress any happier. Rachel sighs.

“It’s not about the infertility Bilha …. Our family has been worshiping these gods for so long. Because of their protecting powers we always take them with us. I’ve never been in the land of Elohim, I know Jacob’s God only by Jacob. How can I leave everything behind? If we were given more time, and if this journey wasn’t a secret like it is, dad would have reproduced them for me… if I asked him nicely. If father knew we are leaving tomorrow, he would steal from Jacob, again. Like he did before. He even could have kept me here, and why, to sell me to someone else? You know how sneaky he is. Now it’s my turn to be sneaky. I will take the gods with me and they will protect me and when I take them, they can’t tell father where we are.”

“But what if your husband finds out?”

“Jacob? The man who deceived his own brother? The man that tricked my father many times himself? Can he ever blame me for acting this way?”

“I will put them in your saddlebags, mistress. No one will look for them there.”

Despite the fact that Jacob could marry Rachel after he married Leah, the marriage didn’t give them the blessing they both hoped for. Rachel, sore with grief, suffers from a deep depression. All the injustice that has been done to her, has woven itself within her soul. Her new life as Jacob’s wife is not what she dreamed of as a little girl, it’s not what she ever hoped for. So when they had to flee from her father, she takes her lifestyle and her gods with her. She almost got caught, but Jacob and Laban where experts in deceiving and without realizing, good teachers at it too.

Time goes by but the bible doesn’t tell us if Rachel really grew in faith. It does describe the moment that Jacob ordered her to get rid of the statues; Jacob wanted to build an altar in gratitude to God so he tells his wives that it was God, who took care for them all the past years, despite the troubles they went through. That’s why all other gods had to be destroyed. Rachel obeys him and she gets rid of the gods and with that she lets go of her past. She could’ve tricked Jacob again, but she doesn’t. She said goodbye to the old life and embraced the new life with the God of Abraham, Isaac and Jacob.

Think about it:

  • What deception happened to you, that hurts you?
  • What old habits should you let go of?
  • It took Rachel years to let go of her past and to overcome depression. What hope can you find in this?

Creative:

Today another way of journaling, for those who want it, we have a free template. You can use it to trace into your bible or notebook.  Would you like to try some mixed media as I did yesterday with Tamar: I designed a free printable you can color yourself!  When you prefer a colored printable you can find it here

I used a micron and pastel pencils, but feel free to let your heart go in the story and the way you’re journaling.

I choose to draw Rachel without a face, her looks where her best advantage, But she had to learn, to let go of the past, to get out of her comfort zone, to see her new God and His efforts in her life, so she could embrace it. This took years of her life, but she finally did!

We would like you to leave a reaction how you did your 
journaling, don’t forget to use the hashtags 
#woordvrouw, 
#31daysofbiblicalwomen 
#bijbeljournalinggroep
Let us be an inspiration to each other!

Tomorrow you can find the next devotional on Lucindes Blog!  

Advertisements

2 thoughts on “#Woordvrouw 21 – Rachel

  1. Pingback: Overzicht Woordvrouw – 31daysofbiblicalwomen overview | Sara Lindenhols

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s