#Woordvrouw 25 – Sulem

(scroll down for English translation)

Laten we Hem samen zoeken

Lezen: Hooglied 6:1-3 en Johannes 14:1-3 

Sulem-2
Terwijl de zon langzaam van achter de heuvels omhoog rijst wrijft Sulem haar ogen nog een keer uit.  Ze verschuift een beetje terwijl ze de wollen deken wat dichter om zich heen trekt. Nee, ze staat toch maar op. Met een zwierige zwaai gooit ze de dekens van zich af en danst door de kamer naar haar trouwjurk. Ze is er weken mee bezig geweest, naaide de jurk helemaal zelf. Wanneer ze straks voor hem staat wil ze er op haar best uitzien. Gisteren stond ze nog de geiten te hoeden en vandaag is het zover. Wie had kunnen denken dat de koning voor haar zou vallen? De vlinders in haar buiken fladderen als nooit ervoor
wanneer ze denkt aan zijn glimlach, zijn sterke gespierde armen, zijn golvende haar. Wdag25-sara-sulemist zij veel dat hij van zulke komaf was. Hij was eigenhandig zijn landgoederen aan het inspecteren toen ze hem voor het eerst zag. De vonk sloeg gelijk over. Ze sluit haar ogen en snuift de lucht op alsof de gedachte aan hem ook zijn heerlijke geur verspreidt. Wie had dit ooit kunnen denken. Zo een simpel meisje als zij … en de koning wordt juist op haar verliefd!  Ze huppelt naar de voorraadkast en neemt een grote hap uit een sappige appel.  Koning Salomo, die alles en iedereen kan krijgen wil háár. 

“Gsulem2od is dit hoe U het bedoelde? Dat een man zo van een vrouw kan houden en andersom? Ik zou door vuur gaan voor hem! En vorige week zei hij nog dat hij voor me zou vechten als het moest; hij zou me met zijn leven beschermen. Mij! Is dit hoeveel U van ons mensen houdt? Zou U voor ons vechten? Zou U ons met Uw leven beschermen? Als een man al zoveel van zijn vrouw kan houden … hoeveel houdt U dan wel niet van ons mensen?”
Sulem is niet de echte naam, in Hooglied staat alleen maar dat de bruid uit Sulem komt, haar naam wordt niet genoemd.  Het boek Hooglied (Het hoogste lied) gaat over de liefde die Salomo heeft voor een meisje, zijn verloofde, zijn vrouw. Hooglied is een verzameling van flashback en forwards en heeft een bijzondere dubbele bodem. Want met de beschrijving van hoe de prachtige liefde tussen man en vrouw bedoeld is, wil Hooglied een vergelijking trekken met God en diens liefde voor ‘zijn bruid’.

sulemJij en ik zijn Zijn bruid. Hij houdt zoveel van jou en mij dat Hij zijn leven ervoor over had. Hij ís door vuur gegaan, heeft de hel doorstaan om jou en mij te beschermen.

“Waar is je lief naartoe gegaan, mooiste van alle vrouwen, waar is je lief naartoe gegaan?” (6:1)

Salomo had haar leren kennen en was dolverliefd, maar hij kon niet daar
ter plekke met haar trouwen. Hij moest terug om de bruiloft te regelen. De nodige zaken af te handelen…

God zelf is voor ons, in Jezus naar de aarde
gekomen. Hij houdt zielsveel van jou en mij. Maar ook Hij moest even terug om onze kamers in de hemel in
orde te maken. Daar mogen we vandaag,
deze Hemelvaartsdag bij stilstaan. Wetende dat Hij terugkomt om ons, Zijn bruid op te halen zodat we straks voor eeuwig bij elkaar mogen zijn.

Nadenken:

  • Wat is het voordeel van het moeten wachten op de bruideg
    om? (Lees eventueel ook 8:4)
  • Wat betekent Hemelvaart voor jou? (Lees Johannes 14:1-3)
  • Hoe kan jij je voorbereiden op de (weder)komst van de Bruidegom?

Creatief:sulem (2)

Voor mijn geestesoog is het meisje uit Sulem altijd een wat donkerder type geweest. Op Pinterest zag ik een prachtige foto van een lachend meisje en die gebruikte ik als basis om haar in mijn craftbijbel te tekenen. Hoe je zelf stap voor stap van een foto tekent lees je in een eerdere blog.

Voor deze challenge heb ik bij deze tekst ook een heel andere uitwerking bedacht. Met Gelatos tekende ik dikke brede stroken net tegen elkaar aan, verdeeld over 2 blz. Met een babydoekje wreef ik ze uit (ik gebruikte bij elke kleurovergang een nieuw doekje). Wanneer je Gelatos goed hebt uitgewreven kan je er met een Micron of Staedtler fineliner prima overheen tekenen. Ik koos voor de verwijzing naar hemelvaartsdag en tekende de 3 kruisen. Met een witte gelpen (posca pen kan ook) maakte ik er witte letters en accenten bij.

Tip: Met Gelatos en een babydoekje maak je heel snel een mooie achtergrond. Ideaal wanneer je niet veel tijd hebt om lang te journalen. En omdat dit niet te nat is kreukt je blz. ook amper.

De prachtige dame met zonnige achtergrond is gemaakt door Miranda (lid van de Facebookgroep Bijbel journaling groep) hier vind je wat ze gebruikte aan materialen. Ze stelt deze kleurplaat gratis ter beschikking voor ons. (Ook leuk als een kleurplaat voor als je kinderen willen meejournalen! Wat een inspiratie. Dank je wel Miranda!

Sulem-1

Shulam – Where has your beloved turned, that we may seek him with you?

Read: Song of songs 6:1-3 and John 14:1-3

As the sun slowly sets behind the hills, Shulam rubs her eyes once more. She shifts the woolen blankets, shivers and wraps them even tighter around her. No, she decides to get up anyway. With a jaunty wave she throws off the covers and dances across the room to her wedding dress. She’s been sewing for weeks, made the dress from scratch herself. When she stands before him later this afternoon she wants to look at her best for him. Yesterday she was still herding goats but today is the day. Who would have thought that the king would fall for her? The butterflies in her stomach are fluttering like never before when she thinks of his smile, his strong muscular arms, his wavy hair. Little did she know about his royal lineage. He was personally inspecting his estates when he saw her for the first time. Instant sparks! She closes her eyes and sniffs the air as if the thought of him also distributes his delicious scent. Who would have thought this … Just a simple girl like her … and the king is in love with her! She hops to the pantry, chooses a ruddy red apple and takes a big bite. The juice runs down her chin. King Solomon, the one man who can get everything and everyone wants her!

“God, is this how it’s supposed to be? That a man can love a woman this much and vice versa? I would go through fire for him! And last week he said that he would fight fiercely for me if necessary; He would protect me with his life. Me! Is this how you love your people? Would You fight for us too? Would you protect us with your life? If a man can love his wife this much … how much must you love us people? “

Shulam is not the real name of this girl, in Song of Songs the bride is a Shulamite woman, her name is not mentioned. The Song of Solomon (in Hebrew called ‘the highest song’) is about the love that Solomon has for a girl, his fiancée, his wife. Song of Songs is a collection of flashbacks and forwards and has a special double meaning; It’s not just a description of how wonderful the love between husband and wife can be, it is also meant to draw a comparison with God and his love for “his bride”.

You and I are His bride. He loves you so much that he gave his life for you. He’s gone through fire, through hell for you and me to protect us.

Where has your beloved gone, O fairest among women? Where has your beloved turned aside, that we may seek him with you? (6:1)

Solomon had met her and fallen madly in love, but he couldn’t marry on the spot. He had to arrange the wedding. Necessity’s had to be done, traditions followed.  …

God loved us so much that he came to earth as Jesus. He loves you and me so much he even went to hell and back for us. He conquered death for us.  But he had to go back to heaven to prepare our dwellings. We can contemplate on this this Ascension day; knowing that he will come back to pick up his bride, you and me, so that we soon may be together forever.

Contemplate:

  • What is the advantage of having to wait for the groom? (Read Song of Songs 8: 4)
  • What is Ascension day for you about?
  • How can you prepare for the (second) coming of the groom?

Creative:

The Shulamite woman has always been a darker type in my mind. On Pinterest, I saw a beautiful picture of a smiling girl and I used that picture to draw her into my craft Bible. How you can use a photograph to draw, you can read in this tutorial blog.

For this challenge, I wanted to use Gelatos too. So in my second journaling bible (I’m the lucky one that has 4!)  I drew thick wide strips nearly against each other, used two pages. With a baby wipe I rubbed them out (I used a new tissue for every new color). When you have rubbed the Gelatos well enough you can write on top of it with a Micron or Staedtler fineliner but be sure to clean them afterwards! With a white gel pen (a paintpen will do to) I made white lettering and accents.

Miranda, a member of the Dutch bijbel journaling groep – offered her beautiful drawing of this girl as a free coloring page. You can download it here! Thank you Miranda!! 

Tip: Gelatos and a baby wipe quickly get you a colorful background. Perfect if you don’t have much time to journal!

Advertisements

2 thoughts on “#Woordvrouw 25 – Sulem

  1. Pingback: Overzicht Woordvrouw – 31daysofbiblicalwomen overview | Sara Lindenhols

  2. Pingback: You are beautiful … | Sara Lindenhols

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s