Vashti: Blessing in disguise (+free printable)

#woordvrouw #31daysofbiblicalwomen  (Scroll down for English translation)

Wasti-3

Ester 1:1-10

Wasti: de vloek die een zegen bleek.

Terwijl de brandende zon zich een weg omhoog baant, lijkt de zinderende lucht de terracotta kleurige huizen te doen trillen. In de stoffige straten met kleurige kramen heerst er een intense bedrijvigheid. Handelaren prijzen hun producten luidruchtig aan, slaven en bedienden onderhandelen fanatiek. En hoewel een enkele bedelaar zich af en toe laat horen is het een merendeel rijke omgeving. Deze stad, Susa, is het toonbeeld van waar het rijk voor staat.  Met maar liefst 127 provincies van Ethiopië tot India vormt het Perzische rijk een smeltkroes van culturen.  

Ondanks de rijke invloed van de vele beschavingen die zich hier in de loop der tijd, al dan niet vrijwillig, vestigden heest er een duidelijk hoge moraal. Zo is er voor de slaven en allochtonen een relatieve vrijheid gecreëerd:  Joodse slaven hebben alweer  jaren geleden de mogelijkheid gekregen om terug te keren naar hun eigen land maar ze kozen er zelf voor om te blijven. Het leven is hier namelijk  best goed, voor mannen vooral. Vrouwen horen zich bescheiden en op de achtergrond op te stellen. En zeker voorname dames horen zich niet met mannen op te houden en moeten zich kuis kleden om de eer van de familie hoog te houden. Koning Ahasvervos, ook wel Xerxes genoemd leidt het rijk met sterke hand. Tegenspraak wordt niet geduld. In de grensgebieden heersen er altijd spanningen en de geruchten over een oorlog tegen Griekenland doen al tijden de rondte.  

Vanuit haar ouderlijke woning kijkt Wasti naar het prachtige landschap voor zich. Het is alweer jaren geleden maar nog steeds werd ze gemeden. Merendeel van de bevolking had geen medelijden met haar. De schande was nog steeds torenhoog. Haast iedereen zag haar weigering van destijds als onbeschoft en arrogant. Maar het was juist uit hoge achting en waardering voor de heersende normen en waarden dat ze had gemeend een voorbeeld te moeten stellen. De opdracht was ook behoorlijk dubbelzinnig geweest. Ze was gevraagd te verschijnen met haar kroon op. Maar de eunuch had duidelijk laten weten dat de koning was uitgedaagd en dus haar schoonheid wilde showen. Verhullende kleding was dus niet echt gewenst. Had hij gevraagd om alléén een kroon te dragen? Of was moreel ongepaste kleding voldoende geweest?

Wasti-1Xerxes was beroemd, geroemd zowel als berucht maar wanneer ze daadwerkelijk aan zijn bezopen verzoek gehoor had gegeven was het juist zijn eer die was aangetast. Niet alleen die van haar. Een vrouw van stand hoorde de status van haar man te reflecteren, hoe had ze dat als hoerige prijskoe op een catwalk kunnen doen? Waar vraagt een vrouw om wanneer ze schaars gekleed haar verleidelijke schoonheid aan een stel dronkenlappen etaleert?  Wanneer ze zichzelf en haar echtgenoot naar waarde schatte, kon ze niet anders dan te weigeren. Met alle gevolgen van dien.

De pijn van het haar overkomen onrecht schuurde nog steeds. Maar het leed verzachtte toen ze zag wat Ester voor het land betekende. Blijkbaar was het haar overkomen onrecht nodig geweest om al die onschuldige Joden te redden. Zonder koningin Ester was Haman nooit ontmaskert geweest.  Wat ooit een vloek leek bleek later, weliswaar voor anderen, een zegen. En dat idee hielp haar zich in haar lot te schikken.

  • Wasti komt op voor zichzelf, en haar echtgenoot, maar tegelijk vraagt deze actie erom zich te schikken in de gevolgen. Hoe moeilijk vind jij het om jezelf – in alle omstandigheden- naar waarde te blijven schatten en daarnaar te handelen?
  • Durf jij (waardig) voor jezelf op te komen ondanks gevolgen? Wanneer / waarom wel/niet?
  • Welke zegen zou je kunnen zien in het jou overkomen onrecht?

Biblejournaling: Wasti haar weigering intrigeert me al jaren en dus heb ik haar al vaker getekend, ook in deze bijbel. Deze keer koos ik ervoor om ook Xerxes erbij te tekenen. Gebruikte materialen: met een micron pennetjes zet ik de tekening erop en met pastelpotlood kleurde ik in.  De Hebreeuwse tekst heb ik met een zilverpen (posca) erop gezet. Het viel me achteraf een beetje tegen dat de tekst niet echt leesbaar bleef. Maar ach, daar zet ik me dan wel weer overheen :). In het Hebreeuws letterde ik er de uitspraak ‘Koningin Wasti weigerde’ en ‘De koning was door wijn beneveld’ bij.  Velen zullen bij deze pagina al iets over Ester gemaakt hebben. Gezien het bovenstaande verhaal zou je ook kunnen overwegen om op de laatste blz. van het boek over Wasti te journalen; want het einde was niet mogelijk zonder dit begin. Uiteraard kan je ook een tip-in maken of gebruik maken van een gratis printable.  (Deze gebruikte ik bij een andere woordvrouw maar ze past ook zeker bij Wasti). Wanneer je een printable van mij gebruikt waardeer ik dat je me tagt wanneer je het op social media post 🙂

Onthoud dat bible journaling er NIET om draait hoe goed je kan tekenen of hoe mooi je je pagina kan aankleden. Het draait erom dat je tijd met God doorbrengt. Daar is Hij het meest blij mee!

Giveaway Alert! Tijdens deze challenge kiezen we ervoor om in het weekend geen woordvrouwen te bespreken. Er is dus tijd om nog een keer bij één of meer van de reeds gepasseerde dames stil te staan, of om een gemiste dag in te halen. Maar hou onze blogs en instagram-accounts wel in de gaten, tijdens de challenge valt er elke zaterdag e.e.a te winnen!

Voor  toekomstige tutorials: volg me op youtube, insta of word lid 
van onze facebookgroep.  Je kan je uiteraard ook op deze blog 
abonneren (naar beneden scrollen en je emailadres achter laten of je 
email even via het contactformulier toesturen.  Alles op deze blog is 
ons creatief en intellectueel eigendom en dus niet zonder 
uitdrukkelijke toestemming te gebruiken anders dan voor persoonlijke 
doeleinden.  Uiteraard mag linken op social media wel.

 

Vashti: Blessing in disguise

Wasti-2While the burning sun slowly moves towards the sky, the shimmering air seems to vibrate the terracotta-colored houses. In the dusty streets with colorful stalls, an intense activity rules. Traders price their products noisily, slaves and clerks negotiate fanatically. And although a single beggar occasionally shows up, it is a mostly rich environment. This city, Shushan, is the essence of what the empire stands for. With no fewer than 127 provinces from Ethiopia to India, the Persian empire forms a melting pot of cultures.

In spite of the rich influence of the many civilizations that settled here in the course of time, whether or not voluntarily, there is a clear high morality. For example; a relative freedom has been created for slaves and immigrants: Jewish slaves were given the opportunity to return to their own country years ago, but they chose to stay here. Life is pretty good here, especially for men. Women are expected to be modest and in the background. And certainly distinguished ladies should not occupy themselves with men and they have to dress chaste in order to keep the family’s honor high. King Ahasvervos, also known as Xerxes, leads the empire with a strong hand. Contradiction is not tolerated. There are always tensions in the border regions and the rumors about a war against Greece have been around for ages.

From her parental home Vasthi looks to the beautiful landscape before her. It has been years ago but still she was shunned. The majority didn’t feel sorry for her. The disgrace was still towering. At the time almoste everyone saw her refusal as rude and arrogant. But it was precisely out of high esteem and appreciation for the prevailing norms and values that she had intended to set an example. The kings assignment back then was quite ambiguous. She was asked to appear wearing her crown. But the eunuch had made it clear that the king had been challenged and wanted to show off her beauty. So modest clothing was not really what he desired. Had he asked to only wear a crown? Or was morally inappropriate clothing sufficient?

Xerxes was famous, praised as well as ill-famed, but when she had actually agreed to his dreadful request, it was precisely his honor that would have been affected. Not just hers. A nobel woman was supposed to represent her husband’s status, how could she have done that on a catwalk as a whorish price winning cow? What does a woman ask for when she scrubs up her seductive beauty on a bunch of drunks? If she valued and appreciated herself and her husband, she could not help but refuse with all its consequences.

The pain of the injustice still racked. But the suffering started to soften when she noticed what the new queen meant for the empire. Injustice was needed to be able to save all those innocent Jews. Without Queen Esther, Haman would never have been unmasked. What once seemed like a curse turned out to be a blessing later on, albeit for others. And that idea helped her to accept her fate.

  • Vashti stands up for herself and her husband, but at the same time this action asks for it to submit to the consequences. How difficult do you think it is to keep valuing yourself in all circumstances and to act accordingly?
  • Do you dare to stand up for yourself (dignified) despite consequences? When / Why / not?
  • What blessing could be seen in your pain and injustice?

Bible Journaling: I used a Micron and pastelpencils. Regular pencils are good too! To journal you really don’t need fancy material! In Hebrew (with a silver paintpen) I lettered “Queen Vasthi refused” and “The king, merry with wine”.  When you are journaling for a while there’s a big chance you already created something beautiful on the first page of this book. Consider journaling on the last page … because the ending wasn’t possible without the refusal… Of course you can also make a tip – in or add something small to the page…  free printable I drew and used with another biblical women but she also can be used for this courageous queen. 

Remember: journaling is all about the heart, not the art. It’s about the journey, not the journal! So even when you can’t draw – or just prefer to use free printables – God is happy with the time you spend with Him! (When you use one of my free printables I appreciate it when you tag me as soon as you post it on social media. I love to see how others use them! 

Give away alert! During this challenge we chose to not post a devotional during the weekends. We wanted to give you the opportunity the reread and ponder some more about the ladies we already talked about or, if you missed a day; to catch up. But keep an eye on our blog and instagram! During this challenge a few giveaways will follow! 

Follow me on youtube, insta of join our facebookgroep.  
Subscribe to this blog to not miss a day. contactform  
Everything posted on this blog is my personal creative proprietorship 
and cannot be used, other than personal use, without specific permission.

Wasti-3

Advertisements

One thought on “Vashti: Blessing in disguise (+free printable)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s