Dinah: #MeToo

#Woordvrouw  #31daysofbiblicalwomen     (Scroll down for English translation)

Dina-1Dina: onrecht valt nooit goed te praten

Genesis 34:1-31

Ze zit al wekenlang in het donkerste hoekje van de tent. Ze neemt geen deel aan de gesprekken. Haar handen liggen werkloos in haar schoot. Haar gelaat is, op een enkele traan na, uitdrukkingsloos. Niemand weet wat in haar omgaat. Heeft ze pijn? Is ze beschaamd? Heerst er behalve verdriet ook schuldgevoel? Met regelmaat kijkt Leah voorzichtig haar kant op. Maar haar dochter is er niet. Ze zit er wel, maar ze is ergens heel, heel ver weg.

Verscheurd kijkt Leah naar buiten. Het weer is al net zo onheilspellend en triest als dat ze zich voelt. ‘Mijn God, waar was u? Waar was U toen die vreemde handen haar begerig knepen? Waar was U toen haar onschuld werd gegrepen? U die alles ziet, waar was u in dit verdriet?’

Leah kan het niet verteren.  Haar eigen man, Jakob had geweigerd haar enige dochter te wreken. Wel was hij bereid geweest haar uit te huwelijken aan die wellusteling. ‘Dan zou ze tenminste nog iets van een toekomst hebben…’ had hij verbeten gezegd.  Maar haar zoons hadden buiten zinnen en vertoornd gereageerd; hun zus als een hoer aan die walgelijke heiden verkopen? Wie verdedigde haar eer? Ze hadden de macht in eigen handen genomen en daarmee de toorn van hun vader op de hals gehaald. Het gezin versplinterde.

Voorzichtig keek ze weer naar haar dochter, de hartverscheurende waarheid drong langzaam tot haar door; wat er ook gezegd of gedaan was, ongeacht het wanneer, het hoe of het wie dan ook; niemand had  deze zaak kunnen oplossen, niemand had het gedane ongedaan kunnen maken …  Groot onrecht was Dina overkomen, en niets of niemand kon die pijn verzachten. Het enige wat ze voor haar dochter kon doen was er zijn.  En samen wachten op Jahweh. Ze hoopte dat Zijn wraak zoet zou zijn of in ieder geval dat Zijn genade met de tijd zou helen wat nu gebroken was. Terwijl haar ogen zich sloten fluisterde ze haar dochter in gedachten toe ‘Mijn dochter, liefje, ooit, wanneer je ouder bent, hoop ik dat je het begrijpt … dat je je pijn en zorgen achter je mag laten, dat je je niet moet schamen, dat God zelf naast je bed waakt en je in Zijn armen wiegt.  Wanneer je huilt, verberg je gezicht dan niet voor Hem, want wanneer je het leven niet meer aan denkt te kunnen zal Hij je dragen.’ 

Sommige bijbel-uitleggers overwegen de mogelijkheid dat Dina niet onwillig was ten opzichte van Sichem; ze had het er zelf een beetje naar gemaakt omdat ze zonder chaperonne op pad was gegaan. Weer anderen wijzen op haar jonge leeftijd en op de strenge gebruiken waarmee ze was opgevoed. De bijbel benoemt echter geen details. Voor wie het zo wil zien lijkt het erop dat Jakob de verkrachter zijn zin lijkt te geven, en dat de broers de enige zijn die haar eer verdedigen. Weer anderen snappen dat Jakob – gezien de omstandigheden van toen- de schade voor zijn dochter probeert te beperken en zien de broers als op eerwraak beluste moordenaars. Gebeurt dit niet vaker? Bij haast elk #MeToo verhaal hebben mensen zo hun eigen gedachten en zijn de meningen verdeeld.

En Dinah?  Het lijkt erop dat zij geen stem krijgt in het verhaal. Maar wat had ze kunnen zeggen? Welk argument had het gedane ongedaan kunnen maken? Sichem had zich vergrepen. Hij had iets gedaan wat niet door de beugel kon. Met haar trouwen maakte de situatie niet ongedaan. Net zo min als de wraakactie van Simeon en Levi. Wat krom is kan nooit recht gepraat worden, gedane zaken nemen geen keer. Misschien is dit wel de reden dat de bijbel verder geen details geeft.

Ik heb even getwijfeld of deze blog wel een plekje moest krijgen in de challenge. Maar we leven in een gebroken wereld. Een wereld waar seksueel onrecht te vaak orde van de dag is. En ook de bijbel is heel duidelijk; onrecht valt nooit of te nimmer goed te praten en een oplossing is niet altijd voor handen. Veel vrouwen hebben hun #MeToo verhaal. Niet altijd zo heftig als dat van Dinah, maar onrecht is onrecht. De 1 strijd voor gerechtigheid door de situatie te ontvluchten, een ander zakt ineen en lijkt bij de pakken neer te zitten en weer een ander kiest voor iets wat op wraak lijkt… Onrecht gebeurt zonder dat je daar schuldig aan bent. Wat gebeurd is kan niet meer teruggedraaid worden. Een oplossing is er niet. En het doet pijn, lange tijd, veel pijn. Maar zelfs wanneer je het niet ziet of ervaart; God is bij je in het lijden en Hij belooft herstel.

 • Meer lezen? Deuteronomium 32: 34-35, Psalm 34:16-19, Psalm 91, Psalm 147:3, Romeinen 8:39, Matteüs 11:28-30,
 • Hoe ga jij om met onrecht in je leven? Welke rol geef je God hierin?
 • Hieronder een bemoedigend fragment uit de film Joshua over hoe God ons herstel voor ogen heeft.  Ik schreef hier eerder ook al een blog over.
Bible Journaling:

Je hebt geen bijbel nodig om te journalen. Een schrift of notitieboekje is ook al voldoende. Ik ben helemaal gek van mijn ESV Interleaved bible met lege blz. Daardoor kan ik ook heel gemakkelijk met mixed media aan de gang. Vandaag koos ik voor de achtergrond voor een stukje behangpapier wat ik nog had liggen. De tekening heb ik gemaakt naar aanleiding van een schilderij van Maureen Dean  (Ik heb haar toestemming) ik kan er dus helaas geen printable van maken.  Verder heb ik gewerkt met stickers van de Simple Stories Faith collectie die ik in de webwinkel van Lucinde kocht. Ik kocht gelijk het hele papier-pakket maar je kan ook alleen een stickerpakketje kopen. Al hoeft dat natuurlijk niet. Dit verhaal nodigt uit om tot uitdrukking te brengen hoe geborgen je bent in Hem. Focus je dus niet op je verleden of lijden, maar op Hem en Zijn Liefde, Zijn kracht en je geborgenheid in Zijn armen!

Volg me op youtube, insta of word lid van onze facebookgroep.  
Je kan je uiteraard ook op deze blog abonneren (naar beneden 
scrollen en je emailadres achter laten of je email even via het
 contactformulier toesturen.  Alles op deze blog is ons creatief 
en intellectueel eigendom en dus niet zonder uitdrukkelijke 
toestemming te gebruiken anders dan voor persoonlijke doeleinden.  
Uiteraard mag linken op social media wel.
Dina-2

Dinah: Injustice can’t be reversed

Genesis 34

For weeks she has been sitting in the darkest corner of the tent. Didn’t participate in any of the conversations. Her hands unemployed folded in her lap. Her face, besides a single tear, expressionless. Nobody knows her thoughts,  what’s going on inside her? Does she feel hurt? Ashamed? Does she feel guilty or is she grieving? Every few minutes Leah carefully looks her way. But her daughter isn’t here. She is, but she is somewhere very, very far away.

Heart shredded Leah looks outside. The weather is just as ominous and sad as she feels. “My God, where were you? Where were you when those strange hands palpated her greedily? Where were you when her innocence was seized? You who see everything, where were you in that horrible moment? “

 Leah can’t digest it. Her own husband, Jacob had refused to avenge her only daughter. He was willing to marry her off to that lascivious man though. “At least she would have some kind of a future …” he sadly said . But her sons had reacted furious and blazing; asking how he could sell their sister like a whore to that disgusting pagan? Why wasn’t he defending her and their honor? After this fight they had taken the power into their own hands and with it the wrath of their father. The family splintered.

 Cautious she looked at her daughter again, the heartbreaking truth slowly dawned on her; whatever was said or done, regardless of when, how, or whoever; no one could have forestall this matter, no one could have done anything to make it right … Great injustice has done to Dinah, and nothing or no one could ease that pain. The only thing she could do for her daughter was being here for her. And wait for Yahweh together. She hoped His vengeance would be sweet, or at least that His grace would heal with time what now was broken. And as she closed her eyes her thoughts wispered ‘Oh my baby when your older, maybe then you’ll understand, you have angels dancing on your shoulders, … and when life don’t seem worth living, go to God he will hold you in His arms.’

Some bible scholars consider the possibility that Dina wasn’t reluctant towards Shechem.  In their opinion she partially caused it herself by going on the road without a chaperone. Still, others point to her young age and to the strict customs with which she was raised. The Bible, however, doesn’t mention any details. For those who want to see this, it seems that Jacob gives the rapist what he wants, and the brothers are the only ones who defend her honor. Others understand that Jacob – in view of the circumstances of that time – tries to limit the damage for his daughter and sees the brothers as murderers who are killing for revenge. Isn’t this disunity often the case? With almost every #MeToo story people have their own thoughts, and opinions are divided.

And Dinah? It seems that she doesn’t get a voice in this story. But what could she have said? What argument could’ve undo the disgrace? Shechem violated Dinah. He had done something that couldn’t be undone. Marrying her wouldn’t undo the whole situation. Just as the revenge of Simeon and Levi. What is crooked can never be talked right. Perhaps this lesson is the reason why the Bible doesn’t give any more details.

I doubted whether this blog should have a place in the challenge. But we live in a broken world. A world where sexual injustice is too often the order of the day. And the Bible is very clear; Injustice can never be talked right and a solution isn’t always at hand. Many women have their own #MeToo story. Maybe not as bad as Dinah’s, maybe worse. Some will fight for justice, others will withdraw or even seek revenge. Injustice happens without you being guilty. It can’t be reversed. And it hurts, for a long time and in a really bad way. But even when you don’t hear, feel or experience it; God is present in your suffering, He will guide you through it and in time, heal you.

 • Read more? Deuteronomy 32: 34-35, Psalm 34: 16-19, Psalm 147: 3, Romans 8:39, Matthew 11: 28-30,
 • How do you deal with injustice in your life? What role do you give God in this?
 • Below an encouragement that shows how God the sees healing of a broken soul. 

Bible JournalingMy drawing is inspired by the painting of Maureen Dean (I have her permission to use this 🙂 Thank You Maureen!  I used Wallpaper for the background and some stickers from the Simple Stories Faith collection.  This tale is an invitation to focus on Him. So let go of your past, grief or suffering (at least for a moment or two) and try to focus on Him, on His Love, power and strength! 

 

Follow me on youtube, insta or join our facebookgroep. 
Or subscribe to this blog  contactform . Everything on this blog is 
my  creative proprietorship and therefor cannot be used 
(other than personal) without specific permission.  
Sharing on social media will be appreciated.
Advertisements

7 thoughts on “Dinah: #MeToo

 1. Pf, ik vind dit soort stukken heel ingewikkeld. Niet eens zozeer om Dinah, maar meer de wraak van de broers, dat overschaduwt dan voor mij haast het hele gedeelte. Zij maken toch net zo goed onschuldige slachtoffers, en dan nog meer dan één.. ? Hoe gaan jullie met dit soort dingen om en verleg je je focus naar in dit geval Dinah ?

  Like

  • Goede vraag José. In dit geval moet je ook heel goed kijken naar cultuur en omstandigheden.
   Eerwraak is in bepaalde culturen zelfs vandaag de dag nog heel normaal. Het is soms zelfs een grove belediging naar je familielid wanneer je dit niet doet. Onze cultuur kent dat niet en dus leven we ons daarin moeilijker in.

   Een tweede ding: het is al een dingetje om zelf iets te moeten doorstaan. Maar als iemand op deze wijze aan de dochters van mijn broers of zus komt : dan kan ik maar beter uit die persoon zn buurt blijven want ik vrees dat er dan een furie in mij ontwaakt!

   Je weet dus pas hoe je zelf had gereageerd als je in dezelfde schoenen qua tijd cultuur en omstandigheden had gestaan.
   Je inlezen in die elementen helpt.

   Like

   • Daar heb je wel een goed punt, dingen in de tijd plaatsen ( mede daardoor vind ik de bijbel sowieso al wel ingewikkeld ). Ik zou er inderdaad ook niet tegen kunnen wanneer iemand mijn familie of vrienden iets aandoet, waar ik me vooral over verbaasde is dat er dan een hele stad wordt afgestraft; als het alleen om de daders was gegaan, had ik het me goed voor kunnen stellen..

    Liked by 1 person

   • Het gaat er in deze ook om dat Sichem een prins was. Met Zijn daar acteerde hij vanuit een voorbeeldfunctie en zei hij indirect dat dit kon. Dit kon denk ik opgevat worden als een grote potentiële dreiging voor alle meisjes. Daarnaast past het ook in het OT beeld dat nooit alleen de koning maar gelijk iedereen werd vermoord (God geeft elders zelfs die opdracht) om verdere wraak en zonde te voorkomen.

    Liked by 1 person

 2. Dit is de eerste keer dat een #metoo verhaal me diep aanspreekt, misschien juist omdat het enige dat je doet, is het belichten, zonder oordeel, ik vind het erg creatief gevonden om iets wat zo ‘hip’ is tegenwoordig, om dat te transponeren naar duizenden jaren geleden, en de tijd even stil te zetten, dank je wel hiervoor.

  Liked by 2 people

 3. Yep ik heb inderdaad ook een #metoo verhaal. God zij dank niet “de daad” wel maandenlang de dreiging, de opmerkingen, de schunnige zeer suggestieve bewegingen et cetera. Waarom niet delen dan op sociaal media? Omdat ik inderdaad geen oordeel kan vellen, geen meningen wil van iedereen… Dank je wel voor deze woordvrouw. Observeren en benoemen is zo vaak veel helender dan oordelen, meningen, boosheid et cetera. Observeren en benoemen geeft namelijk erkenning zonder waarde oordeel. En dat is precies wat je jezelf als slachtoffer ook moet gunnen, omdat je jezelf zo vaak veroordeeld.

  Wat mij heeft geholpen? Het besef dat ik zo niet door kon met leven. Ik zou een slachtoffer blijven als ik zou blijven hangen in angst of boosheid. Ik heb mijn wanhoop, mijn boosheid, mijn angst en mijn wraak gegeven aan God. Mijn open gepulkte, zwaar beschadigde bloemknop die mijn prille jonge vrouwenleven was in mijn ogen aan God gegeven en gevraagd hoe Hij deze nog tot bloei kon laten komen? En zijn antwoord was een opdracht; “Vergeef en laat het oordelen (van mijzelf, van hem de dader) aan Mij over”. Toen kwam de rust, de vrijheid. Toen pas werd mijn hart weer ligt. Deze bewuste daad van vergeving, zonder dat de dader hiervan op de hoogte is trouwens, heeft vooral mij vrij gemaakt… Bijzonder hoe God heel maakt…

  Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s