Mary Magdalene: Let Go(d)

#Woordvrouw #31daysofbiblicalwomen  (Scroll down for English translation) 

Mariamagdalena2Johannes 20:1-18

Huilend leunde ze even tegen de dikke stam van de oude vijgenboom. Het lichaam van haar geliefde Heer was geroofd. Vanmorgen vroeg, toen het nog donker was had ze gezien hoe de zware steen de ingang niet langer blokkeerde. In paniek was ze naar Petrus gerend en hij had haar angst bevestigd. Het lichaam was er niet meer.  Haar Heer was weg.

Jezus was haar alles. In de periode dat ze door iedereen verguisd werd vanwege haar rare gedrag was het Jezus geweest die de 7 demonen in haar had herkend, aangesproken en weggestuurd. De herinnering stond in haar geheugen gegrift; het was alsof Hij haar had bevrijd van een altijd aanwezige donkere sluier die over haar leven gedrapeerd lag. Sindsdien scheen de zon in haar leven en spendeerde ze al haar tijd en geld ten dienste van Hem. Wat was ze Hem veel verschuldigd. Het had haar dan ook niet meer dan logisch geleken dat ze Hem zou volgen en Hem met elke handeling zou dienen. Maar niets van wat ze deed en geen van de vele middelen die ze ook ter beschikking stelde zou haar schuld ooit vereffenen. In de jaren die volgden had ze dankzij Hem het verleden van zich af kunnen schudden. Ze was van Hem gaan houden als van geen ander. Wat had ze van Zijn aanwezigheid, zijn wijsheid genoten. Ze had dit rondreizen met Hem nog jaren kunnen volhouden. Haar oude leven had haar tot slavin van zeven boze meesters gemaakt maar in Jezus had ze bevrijding en herstel gevonden. Hij was niet zomaar een meester (rab), Hij was haar meester (rabbi) en niet een meester als zoveel anderen.  Jezus was, van alle leermeesters, het meest bijzonder; Hij was Rabboeni.

Gedurende een enkel moment speelde een flauwe glimlach om haar lippen toen ze bedacht hoe Hij die ene keer gereageerd had toen Hij het verwijt kreeg dat Hij zich met een prostitué als zij ophield. Het was het zoveelste fabeltje over haar wat de rondte deed, gelukkig waren ze niet altijd zo erg. Zo was er ook de roddel dat ze met Hem getrouwd zou zijn. Of die keer dat ze haar verward hadden met Maria van Betanië of … mensen herkenden haar vanuit haar vorige leven. Wat had ze zich in het begin beschaamd gevoeld. Maar doordat ze Jezus in haar leven had toegelaten had ze geleerd het verleden los te laten. Onzeker liep ze terug naar het lege graf, met elke stap die ze zette vielen er meer tranen.  

“Waarom huil je?” vroegen de 2 mannen die om één of andere vage reden in de tombe zaten. “Om mijn Heer, ze hebben Hem meegenomen en nu weet ik niet waar Hij is.” Beschaamd vanwege de onophoudelijke stroom tranen draaide ze zich om en zag de tuinman staan. “Waarom huil je?”  En weer reageerde ze “Als U Hem weggehaald hebt, zeg me dan waar, en ik haal hem daar weg!”

Mariamagdalena“Maria” Ze herkende zijn stem en het was alsof een blikseminslag haar trof. “Rabboeni!” Maar Hij zei “Houd Mij niet vast, want Ik ben nog niet opgevaren naar Mijn Vader, maar ga naar Mijn broeders en zeg tegen hen: Ik vaar op naar Mijn Vader en uw Vader, en naar Mijn God en uw God.”

Maria uit Magdala leert ons dat Jezus ons van ons verleden bevrijdt. En wat mensen daarna nog mogen zeggen of denken; we mogen net als Maria, schaamteloos voor Hem staan, Hem dienen met onze tijd en onze (rijke) middelen. Wanneer we Jezus in ons leven toelaten, kunnen we het verleden loslaten en onze toekomst aan God overlaten . Let Go(d). Hij is jouw Vader!

  • In welke mate laat je Jezus toe op elk vlak in je leven?
  • Hoe moeilijk is het voor jou om je verleden, jouw fouten (en die van anderen) achter te laten? Wat belemmert je?
  • Hoe kan je je toekomst 100% aan God – jouw vader- overlaten?
  • Hoe trouw ben je in het Hem dienen met je tijd, energie en je (financiële) middelen?

Bible journaling: Met pastelpotloden tekende ik de uitgestrekte arm; symbool voor het verlangen om bij Hem te zijn en Hem aan te kunnen raken.  Voor de achtergrond maakte ik gebruik van Gelatos en een babydoekje. Gelatos kan je redelijk geprijsd kopen bij Lucinde en je kan ze bij haar ook per stuk kopen!  Breng Gelatos niet dunnetjes aan op het blad maar eerder royaal. Ook al lijk je er dan erg veel vanaf te wrijven: zo kan je het beter blenden. Voor het blenden kan je gebruik maken van je vingers, een stukje keukenrol met wat water erop, penseel en water, of zoals ik: een babydoekje op oliebasis. Met een witte en zwarte poscapen bracht ik de letters Rabboni (Engels) aan.  Onderaan deze post vind je een link naar een YouTube filmpje (niet van mij!) met daarin wat technieken om Gelatos te gebruiken. Veel plezier met journalen! En vergeet niet te genieten van je tijd met Hem!

Vandaag geen nieuwe printable. Maar hier eentje (in kleur – om te knippen en plakken) die ik vorig jaar uploadde. Liever zelf inkleuren: gebruik dan deze..

Volg me op youtube, insta of word lid van onze facebookgroep.  
Je kan je uiteraard ook op deze blog abonneren (naar beneden 
scrollen en je emailadres achter laten of je email even via het
 contactformulier toesturen.  Alles op deze blog is ons creatief 
en intellectueel eigendom en dus niet zonder uitdrukkelijke 
toestemming te gebruiken anders dan voor persoonlijke doeleinden.  
Uiteraard mag linken op social media wel.

John 20:1-18Mariamagdalena2

Tears streamed as she leant against the thick trunk of the old fig tree. The body of her beloved Lord had been stolen. Early this morning, when it was still dark, she had seen how the heavy stone no longer blocked the tomb In panic she had raced to Peter and he had confirmed her fear. The body was no longer there. Her Lord was gone.

Jesus was her everything. In that time when she had been reviled by everyone because of her unacceptable outlandish behavior it was Jesus who had recognized the seven demons, addressed them and had sent them away. The memory was etched in her mind; It was as if he had freed her of an ever-present dark veil that had been draped over her life for ages. Ever since, the sun shone in her life and she spent all her time and money at his the service. She owed him big time. So it was the most logical step that she would follow him and serve him. But none of what she did and none of the resources she made available would ever settle her debt. In the years that followed, he thaught her to shake of the past. She had enjoyed his presence and wisdom more than any other. After being a slave of 7 evil masters she found liberation and recovery in Jesus. He wasn’t just a teacher or master (rab) he was her master (rabbi) and not just a teacher like so many others. Jesus was, above all, the most special: He was Rabboni.

For a fleeting moment a gentle smile played her lips when she remembered how He had responded that one time when he was accused of that he was spending time with a prostitute like her. She never was a prostitute. It was just another myth about her. Fortunately, not all the gossip was as bad as this one. Gossip also hinted that they would be married. At first the gossip had made her feel ashamed. But because she had accepted Jesus in her life she had learned to let go of the past. Uncertain now, she walked back to the empty tomb and with each step more tears fell.

“Why are you crying?” asked the two men who for some strange reason sat in the tomb. “Because of my Lord, they have taken him and now I don’t know where he is.” Embarrassed about her continually streaming tears she turned around and faced the gardener. “Why are you crying?” And again she replied “If you have Him, then tell me where, so I can get him!”

“Mary” in an instant she recognized his voice and it was as if lightning struck her. “Rabboni!” But he replied: “Do not hold on to me, for I have not yet ascended to the Father. Go instead to my brothers and tell them, ‘I am ascending to my Father and your Father, to my God and your God.”

Mary Magdalene teaches us that Jesus frees us from our past. And whatever people may say or think you can stand shamelessly before him, serve him with your time and your resources. When you accept Jesus in your lives, you can let go of the past and walk into the future God has planned for you. Let Go (d)

  • How hard is it to leave your past, your mistakes (and those of others) behind? What hinders you?
  • How can you let go and let God?
  • How true are you in serving him with your time, energy, and your (financial) resources?

Bible journaling: I wanted to express the intens feeling of wanting to be close to Jesus. That’s why I used the image of this grabbing hand. And yet she can’t touch him … the hand grabs in the air …  The hand I colored with pastelpencils. For the background I used Gelatos and blended these with a baby wipe. I prefer this technique above using water; water makes the pages more wrinkly. When you want Gelatos to blend easy and without stripes: use enough! Don’t be economical in adding color. It may seem like spilling – but it’s not 🙂  At the bottom of this post you find a link to a youtube-tutotial (not mine!) with some techniques to use with Gelatos. And don’t forget: Have fun! Enjoy spending time in your bible and time with your Shepherd! 

Today not a new printable. But you could use an old one. This one is in color,  ready to cut and paste. This one can be colored or traced. I would love to see it when you use a printable of mine. So please tag me when you post it on social media! 

Follow me on youtube, insta or join our facebookgroep. 
Or subscribe to this blog  contactform . Everything on this blog is 
my  creative proprietorship and therefor cannot be used 
(other than personal) without specific permission.  
Sharing on social media will be appreciated.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s