Claudia: Speak up! (+free printable)

#Woordvrouw #31daysofbiblicalwomen    (Scroll down for English)

Claudia -2Claudia Procula: Neem het op voor Jezus!

Matteüs 27:19

Parels van zweet omlijsten haar jonge gezichtje. De frons tussen haar wenkbrauwen onthullen de ernst van haar gedachten. Kreunend van frustratie draait ze zich om. Ze is van koninklijke bloede en hoort niet te rennen. Maar ze rent toch, al weet ze niet precies waarvoor. Angst omklemt haar hart als een ijzeren vuist. Ze heeft geen idee waar ze is maar ze moet hier weg. Er hangt een geur van geronnen bloed en duisternis. Ledematen worden stukgeslagen, ze ziet een speer, water, een spons met wijnazijn. De beelden flitsen voorbij op het ritme van honend gelach en afgrijselijke kreten van pijn. Paniek dreigt haar te overmannen maar dan ziet ze haar echtgenoot. Herkenning. Hij is een stuk ouder dan zijzelf maar desondanks is hij haar rots in de branding. Ook al heeft ze huis en haard voor hem verlaten, zijn ze samen naar dit god verlaten oord gestuurd; bij hem voelt ze zich thuis. Een seconde lang voelt ze opluchting voor de onheilspellende dreiging zich weer meester maakt van haar emoties. Ze struikelt en valt. Ziet nog net het beeld van wassende handen. Ze valt en valt … en valt.

Rillend schiet Claudia overeind. Haar hart bonkt in haar keel, de zijden lakens vallen op de grond maar de angst uit haar droom beklijft. “Mijn mantel, breng me naar Pilatus!”  …

“Pilatus, lief, je weet dat ik me nooit zomaar zou bemoeien. Ik weet in wat voor precaire situatie je je bevindt. Ik weet dat de keizer je op de hielen zit en dat weer een opstand dramatisch zou zijn. Maar ik smeek je, ik heb zo naar gedroomd. Je weet wel zo een bijzondere droom – eentje die je serieus moet nemen. Het was een teken, Pilatus, werkelijk, deze man is onschuldig. Ik weet, ik ben maar een vrouw, en ik ben nog jong, maar …” Claudia herhaalde de woorden voor zichzelf terwijl ze zich door de gallerij haastte. Maar ze was te laat. De zitting was al begonnen. Haastig krabbelde ze wat op een papiertje en gaf haar bediende de opdracht het naar haar man te brengen.

Matteüs geeft deze vrouw geen naam in zijn evangelie. Mogelijk omdat het niet gaat om Claudia -3de vrouw zelf maar meer om wat Pilatus doet met haar advies. Pilatus zat in een politiek onmogelijke situatie en ook al was hij overtuigd van Jezus’ onschuld, hij moest te allen tijde een opstand zien te voorkomen. Weer een opstand in deze heksenketel zou niet alleen een burgeroorlog kunnen veroorzaken, het zou hem zijn positie, zijn kop, en dat van zijn gezin, kunnen kosten. Aan de andere kant, in slechts een enkel vers lezen we over de actie van zijn vrouw. In latere eeuwen kreeg ze de naam Claudia Procula.

Claudia had een bijzondere droom gehad – iets wat in die tijd heel serieus genomen werd (Mat. 2:12,13, 19 en 2:22). Ze had goddelijk inzicht ontvangen en had het lef ernaar te handelen; ze voorzag ze haar echtgenoot van ongevraagd advies. Er werd gehoorzaamheid van haar verwacht, ze werd geacht haar man te steunen, het keizerrijk belangrijker te achten dan wat dan ook… maar ze spreekt zich uit tégen een veroordeling. Pilatus deed er niets mee, misschien schaamde Claudia zich achteraf of voelde ze zich dom. Mogelijk hebben ze er zelfs ruzie om gehad. We weten het niet. Maar Matteüs vond haar actie alsnog zo belangrijk dat hij het wel vermeldde.

 • Heb jij een keer, voor je gevoel, een goddelijke ingeving gehad? Wat heb je ermee gedaan?
 • Heb je wel een keer gehad dat je je (niet) voor Jezus durfde uit te spreken? Wat deed dit met je?

papier simple storiesBible Journaling: Deze keer weer een andere techniek: knippen en plakken! Wie zichzelf niet zo creatief vindt qua tekenen kan zich wel uitleven in knippen en plakken van mooi papier, of door gebruik te maken van washi-tape, cut outs of stickers.  Ik maakte voor deze dag gebruik van een papierset  ‘ faith’  van Simple Stories wat ik bij Lucinde kocht. In dit pakket vind je ook diverse vellen met kaartjes die je perfect als tip-in kan gebruiken. Met een beetje washi-tape hecht je deze in een mum van tijd aan je blad. Je hoeft niet eens zoveel ruimte te hebben zoals ik hier in mijn ESV interleaved bible. Gewoon zo dicht mogelijk bij de rug van je boek plakken. Of je laat hem er als boekenlegger tussen liggen.  Dit is trouwens ook een tijdbesparende techniek! Geen tijd om veel te journalen: no excuse! Neem zo een notitiekaartje en schrijf er je gedachten op: inplakken en klaar! Het dametje is van een free printable die ik vorig jaar voor de #woordvrouw challenge maakte. Vergeet je me niet te taggen wanneer je de printable gebruikt en een foto op social media zet? Ik wil nl niets missen van jullie creativiteit!

Morgen is Jenny Pollet onze gastblogger. Ze zal haar gedachten over Bitja hier op deze blog delen.

Voor  toekomstige tutorials: volg me op youtube, insta of word lid van onze facebookgroep.  Je kan je uiteraard ook op deze blog abonneren (naar beneden scrollen en je emailadres achter laten of je email even via het contactformulier toesturen.  Alles op deze blog is ons creatief en intellectueel eigendom en dus niet zonder uitdrukkelijke toestemming te gebruiken anders dan voor persoonlijke doeleinden.  Uiteraard mag linken op social media wel.

Claudia Procula: Speak up for Jesus! 

Matthew 27:19

Pearls of sweat frame her young face. The frown between her eyebrows reveal the seriousness of her thoughts. Groaning with frustration, she turns around. She is of royal blood and shouldn’t run. But she’s running anyway, though she doesn’t exactly know why. Fear wraps her heart like an iron fist. She hasn’t got a clue where she is,  she needs to leave this hellhole . The smell of clotted blood and darkness fills the air. Limbs are being broken, a spear pierces through flesh, water, a sponge with wine vinegar… The images flash before her closed eyes on the rhythm of laughter and horrible cries of pain. Panic threatens to overpower her, but then she sees her husband. Recognition. He is a lot older than herself but nevertheless he is her rock in the surf. Even though she had to leave everything behind, and they were sent to this god-desolated place; she feels at home with him. For a second she feels relief but the ominous threat regains on her emotions. She stumbles and falls. A glimpse of washing hands. She falls and falls … and falls.

Shivering, Claudia jumps to her feet. Her heart thumps in her throat, the silk sheets fall on the floor, but the fear from her dream lasts. “My robe, take me to Pilate!” …
“Pilate, dear, you know I would never just interfere. I know in what precarious situation you are. I know that the Emperor is on your heels and that a new uprising would be dramatic. But I beg you, I have been dreaming about this. You know such a special dream – one that you have to take seriously. It was a sign, Pilate, really, this man is innocent. I know, I’m just a woman, and I’m still young, but … ” Claudia repeats the words as she hurries through the gallery. But she’s too late. The session has already begun. In a hurry she scribbles some thoughts  on a piece of paper and instructs her servant to bring it to her husband.

Claudia -1In his gospel Matthew doesn’t name this woman. Possibly because it’s not about the woman herself but more about what Pilate does with her advice. Pilate had to navigate himself through a politically impossible situation and even though he was convinced of Jesus’ innocence, he had to prevent an uprising at all times. Another revolt in this witches’ cauldron could not only cause a civil war, it could cost him his position, his head, and that of his family. On the other hand, in just a single verse we read about the action of his wife. In later centuries she was named Claudia Procula.

Claudia had a special dream – dreaming was something taken very seriously at the time (Matthew 2: 12,13, 19 and 2:22). Through this dream she received divine insight and she had the guts to act upon it; she provided her husband with unsolicited advice. Obedience was expected from her, she was supposed to support her husband, to regard the empire as more important than anything else … but she speaks out against a conviction, she speaks out for Jesus! Pilate did nothing with it, perhaps Claudia felt embarrassed or stupid. Maybe they even had a fight about it. We do not know. But Matthew thought her action was so important that he had to mentioned it.

 • Did you ever had divine inspiration? What did you do with it?
 • Have you ever find yourself in a position (not) speaking out for Jesus? How did it make you feel?

papier simple storiesBible journaling: A fool-proof technique this time! I bought this ‘ faith’  paper from Simple Stories  on Lucindes blog (Dutch) (American Link) . When you have a lack of time: just grabb a little card: put your thoughts on it and washi it in your bible! Or, with more time: cut and past this beautiful paper to the size of your bible and enjoy the colors! The girl is a free printable I made for last years #31daysofbiblicalwomen challenge.  Please don’t forget to tag me when you use te free printable and post a picture on social media 😅

Tomorrow our guest-blogger is Jenny Pollet. She will be sharing her thoughts on Bithjah here!

Feel free to join our facebookgroup or to follow us on instagram!  Please veel free to share my blogs on social media or with your friends. When you would like to use my blogs in a (church) group, please contact me first. Everything on this blog is my creative proprietorship and therefore cannot be used, other than personal use, without specific permission. 

instagram

Advertisements

2 thoughts on “Claudia: Speak up! (+free printable)

  • Fijn dat je de challenge volgt!
   Je kan je abonneren op mn blog (helemaal nr beneden scrollen en je emailadres achterlaten bij ‘volg’ – geen wordpressaccount nodig.
   Of je kan via het contactformulier me je mailadres sturen, dan voeg ik je handmatig toe – zo krijg je bij elke nieuwe blog een mailtje.

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s