Salome: Drinking His cup + time lapse

Salome-1#woordvrouw #31daysofbiblicalwomen (scroll down for English translation)

Salome: Uit welke beker drink je?

Matteüs 20: 20-28, Marcus 15:40-41

Wat had ze gedaan? Uit welke beker zouden haar zoons drinken? Wat had Hij bedoeld? 

Het leek alweer zo lang geleden dat deze rabbi hun dorp had aangedaan en bij haar zoons in de boot was gestapt. Ze hadden een goed draaiend vissersbedrijfje, maar het bleven maar ‘vissers’, geen eervolle studiebollen. Al toen Johannes 4 was had zijn vader hem leren lezen maar net als Jakobus had hij zijn tijd liever buiten bij het meer doorgebracht. Het was haar altijd duidelijk geweest dat haar zoons veel meer in hun mars hadden dan dat ze lieten zien. Maar op school blonken ze nou niet bepaald uit. Het had vast aan die oude rabbi gelegen, die had ze gewoon nooit echt kunnen motiveren.  Met 12 jaar waren ze het bedrijf ingestapt om on the job te leren en de hoop op een hoge en eervolle positie in de maatschappij was vervlogen. Tot rabbi Jezus kwam; die zag in haar zoons wat zij al jaren verkondigde. En hij nam ze mee. Hoe eervol was dat! Normaal gesproken vroegen rabbi’s alleen maar de aller-, allerbeste leerlingen tot volgeling. Maar Jezus had háár zoons gevraagd. Ze hadden – zoals het hoorde wanneer een rabbi je uitkoos- alles achter gelaten om Hem te volgen. Ze zouden nu ‘on the job’ leren wat het was om een rabbi te zijn. Hij zou ze letterlijk stap na stap, onderwijzen in de Schrift en ze leren hoe ze de moeilijke stukken moesten overdenken en toepassen.

Ook zij had Zebedeüs achter gelaten en was in hun kielzog meegereisd. Die knullen moesten toch iemand hebben die voor ze zorgde?  En ze was dankbaar dat ze niet de enige vrouw was geweest. Van alle dames trok ze nu het meest op met Maria uit Magdala en Maria de moeder van de andere Jakobus.

Al snel was het haar duidelijk geweest dat deze rabbi anders was dan anderen. Ze had in hem de beloofde Messias gezien. Het was haar echter niet in dank afgenomen dat ze haar zoons had aangespoord om een eervolle plek in Zijn koninkrijk. “Jullie weten niet wat je vraagt. Kunnen jullie de beker drinken die ik moet drinken of de doop ondergaan die ik moet ondergaan?” had Hij geantwoord.

En nu hing Hij hier. Hij was tot het uiterste gegaan en verder. Zijn koningschap bestond uit dienstbaarheid en opoffering, Kijkend naar zijn levenloze lichaam drong het langzaam tot haar door wat ze gevraagd had. En wat Hij werkelijk bedoeld had.. De plaatsen links en rechts van hem waren al vergeven …  wat had de beker der dienstbaarheid voor haar zoons in petto?  

Salome had alleen maar het beste voor haar zoons gewild. Geen onnatuurlijk verlangen van een moeder. Maar ze had destijds niet helemaal begrepen dat het in Zijn koninkrijk niet draait om eigen verdiensten,  slimme koppen of eervolle posities. Bij Jezus draait het om dienstbaarheid, de minste willen zijn, vertrouwen op God en opofferingsgezindheid. Zelf had ze niet anders gedaan dan Hem en haar zoons dienen. Maar desondanks had ze ook, tevergeefs, eer nagejaagd.

Wanneer je naar je eigen leven kijkt

  • Hoe belangrijk vind je het om niet al te laag op de maatschappelijke ladder te staan?
  • Hoe belangrijk is ‘gezien’ of ‘gewaardeerd’ zijn voor jou in vergelijking met het belang om je dienstbaar op te stellen en de minste willen zijn?
  • Ben jij bereid de beker die Jezus jou aanbiedt te drinken? Ook wanneer deze lijden en opoffering bevat in plaats van eer en status?

Bible Journaling: In het filmpje onderaan deze blog (ff scrollen) zie ik hoe ik de pagina van vandaag heb gemaakt. Ik maakte gebruik van Gelatos (bij Lucinde ook per stuk te verkrijgen tegen een schappelijke prijs) en fixeerde deze met Matt Medium van Amsterdam. Fixeren hoeft niet met Gelatos tenzij je er een nieuwe laag bovenop wil zetten voor structuur of meer kleurdiepte. Ik bracht structuur aan met matte gel medium. Met een Pitt Pen zette ik de kruisen erop. De witte tekst in Poscapen.

Volg me op youtube, insta of word lid van onze facebookgroep.  
Je kan je uiteraard ook op deze blog abonneren (naar beneden 
scrollen en je emailadres achter laten of je email even via het
 contactformulier toesturen.  Alles op deze blog is ons creatief 
en intellectueel eigendom en dus niet zonder uitdrukkelijke 
toestemming te gebruiken anders dan voor persoonlijke doeleinden.  
Uiteraard mag linken op social media wel.

Salome-2Salome: Are you able to drink the cup He is offering you?

Mat:20:20-28, Mark 40-41

What had she done? What cup would her sons be drinking from? What did He mean back then?

It seemed so long ago that this rabbi had visited their village and stepped into the boat with her sons. They had a good running fishing company, but they remained ‘fishermen’, not honorable study bulbs. Already when John was four his father had taught him how to read and write but, like James, he had preferred to spent his time outside by the lake. It had always been clear to her that her sons had much more to offer than they showed. But at school they didn’t exactly stand out. The odd old rabbi must have been the cause, he just could never really have motivated them. At age twelve  they both had entered the company to learn on the job, and the hope of a high and honorable position in society had evaporated. Until Rabbi Jesus came; he saw in her sons what she had been saying for years. And he chose them. How honorable was that! Normally rabbis only asked the very, very best pupils to become followers. And Jesus had asked her sons! They had – as it should be when a rabbi chose you – left everything behind to follow Him. They would now learn ‘on the job’ what it was like to be a rabbi. He would teach them the Scriptures, step by step, literally, and teach them how to think and apply the difficult parts.

She too had left Zebedee behind and had traveled in their wake. Those guys had to have someone who took care of them, didn’t they? She was grateful that she had not been the only woman. Of all the ladies among His followers she spended most of her time with Mary Magdalene and Mary the mother of the other boy named James.

Soon it had been clear to her that this rabbi was different from all the others. She had seen the promised Messiah in Jesus.  However, the other didn’t liked it very much that she had urged her sons to ask for an honorable place in His kingdom. “You do not know what you are asking. Are you able to drink the cup that I am about to drink, and be baptized with the baptism that I am baptized with?” He had answered.

And now He was hanging here. He had gone to the limit and beyond. His kingship consisted of servitude and sacrifice. Looking at his lifeless body, she slowly realized what she had asked for back then. And what He really meant by ‘drinking the same cup’. She looked at the men left and right of Him and remembered His words ‘it is for those whom it is prepared for’ … what a relief it was to not see her boys there. But what did the cup He was drinking have in store for her sons?

Salome had only wanted the best for her sons. No unnatural desire of a mother. But she had not fully understood at the time that his kingdom didn’t revolve around own merits, clever heads or honorable positions. With Jesus it was and is all about servitude, being the least among others, relying on God and sacrifice. She herself had done no more than serve Him and her sons. But nevertheless she had, in vain, pursued honor.

When you look at your own life

  • How important do you think it is not to be too low on the social ladder?
  • How important is ‘being seen’ or ‘being appreciated’ for you compared to the importance of being able to serve and to be the least?
  • Are you willing to drink the cup that Jesus offers you? Even if it contains suffering and sacrifice instead of honor and status?

Bible journaling: I journaled this in Mark. Look at the time lapse below! I used Gelatos, Matt medium from Amsterdam and a few paintmarkers. 

 

Follow me on youtube, insta or join our facebookgroep. 
Or subscribe to this blog  contactform . Everything on this blog is 
my  creative proprietorship and therefor cannot be used 
(other than personal) without specific permission.  
Sharing on social media will be appreciated.
Advertisements

3 thoughts on “Salome: Drinking His cup + time lapse

  1. Dankjewel vandaag heb je mij Super geraakt als kuisvrouw sta je onderaan ben je de laagste.niemand vraagt je om op feestjes te komen .daar heb ik het soms heel moeilijk mee. Voor mij is het belangrijk om gezien te worden. Voor mij is het belangrijk datGod mij ziet en dat hijblij is met mij.en dienstbaar zijn is nietaltijd makkelijk. Dankjewel voor alles wat jij doet ik be.n zo .fier opjou jebent geweldig dikke knuffel mama

    Liked by 1 person

  2. Pingback: #31daysofbiblicalwomen 2018 – overview | Sara Lindenhols

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s