#Woordvrouw 23 – Samar

sama

(Scroll down for English translation)

Als je wist wat God je wil geven …

Lezen: Johannes 4:5-30 en Jeremia 29:11

 “He oma, vertel me nog één keer uw pretlichtjesverhaal. Nog ééén keertje, alsjeblief!” 

Samar kijkt haar kleindochter liefdevol aan en lacht. Wat is het toch een schatje. En hoeveel mazzel heeft ze dat ze dit mag meemaken. Wat een voorrecht dat ze het kind van haar kind mag toedekken en verhaaltjes kan vertellen.

“Ok, nog éééén keertje dan… Vroeger, heel lang geleden, toen ik nog zonder rimpels was, toen mijn haar nog dik, golvend en ravenzwart was en toen ik nog snel kon rennen, toen had ik geen lichtjes in mijn ogen. Ik was verdrietig en voelde me altijd heel alleen. Ik had geen vriendinnetjes om mee te lachen of te praten en als ik boodschappen deed, deed ik dat altijd voordat iedereen al op pad was zodat niemand me zag. En wanneer ik water moest putten wachtte ik tot de zon brandend aan de hemel stond; wanneer iedereen dan in de schaduw verkoeling zocht wist ik zeker dat ik rustig naar de put kon lopen; dan zou er niemand zijn om me te pesten of na te staren.”

“Maar die ene keer was er toch wel iemand bij de put hé” “Ja die ene dag zat er inderdaad iemand.” “Die meneer was rabbi Jeshua hé!” “Ja liefje, dat was rabbi Jeshua, maar dat wist ik toen nog niet. Voor mij was het gewoon een stoffige vermoeide meneer met versleten sandalen. Ik had hem eerst niet gezien en schrok best een beetje toen hij me aansprak. Niemand in het dorp praatte met me. En mannen horen al helemaal niet met vrouwen te praten.”

“En toen spraken de Joden toch ook niet met ons Samaritanen?”

“Nee, inderdaad, Joden vonden ons niet gelovig genoeg. Het was dus heel vreemd dat deze meneer ineens iets tegen me zei. Ik dacht dat ie iets van me wilde …” “Wat dan, geld ofzo?” Met grote ogen staart de kleine dame haar oma aan. Ze gaat helemaal op in het verhaal. Peinzend kijkt Samar even naar buiten. Hoe vertelt ze haar kleindochter wat mannen soms van vrouwen willen?

“Maar oma, vertel vertel, wat was zijn kadootje?”

“Oh, je wil gelijk naar het leuke deel van het verhaal? Haha, oké liefje.” Opgelucht hervat ze haar verslag. “Rabbi Jeshua gaf me levend water. Niet het gezonde, levende water wat je met een emmer uit een waterput haalt. Dat water is ook bijzonder maar de rabbi gaf mij geestelijk water zodat mijn eenzame ziel kon drinken. Ik was zo eenzaam dat mijn hart en ziel dorstig hunkerden naar liefde en Zijn geestelijk water bracht weer leven diep binnenin mij. Hij liet me weten hoe graag God me zag. Voor God maakt het niet uit of je man of vrouw bent, Jood of Samaritaan, getrouwd of alleen, of je een oude oma bent of een jong klein meisje…” “Ik ben niet klein!” “Nee, dat is waar, jij bent al een hele grote kleine dame. Maar Rabbi Jeshua leerde mij die middag hoe ik kon drinken van Gods Liefde! Hij zorgde ervoor dat er weer lichtjes in mijn ogen kwamen. Sprankelende lichtjes van plezier.” Een dikke traan welt op en rolt over haar wangen.  Na al die jaren, bevatte ze nog steeds niet dat God ook haar op het oog had.

“En wat deed u toen Oma?” “Nou, ik rende het dorp in en vertelde aan iedereen die het wilde horen dat er een echte profeet bij de put zat en dat deze profeet alles van mij wist en me toch aardig genoeg vond.”

“En dat zette uw hele leven op de kop hé oma?”

“Ja meisje, dat deed het. Ik had nooit durven dromen dat ik een tweede kans in het leven zou krijgen. En God gaf me die. En kijk eens: nu heb ik jou!”

“Ja, en nu hebben we allebei pretlichtjes in de ogen!”

Het gesprek tussen Jezus en de Samar-itaanse vrouw zit boordevol dubbele bodems en diepe betekenissen. Maar de kern is dat Jezus iemand die helemaal onderaan de maatschappelijke ladder staat op het oog heeft. Iemand die niets in te brengen had, iemand die leefde als een paria en gezien werd als het uitschot van de maatschappij. Maar ook deze zondige dame was het waard om gered te worden. Ook zij, of misschien wel juist zij, had het nodig om de goede boodschap te horen; om te weten dat God zóveel van mensen houdt dat Hij zijn eigen zoon stuurde. Jezus leert deze vrouw, zijn discipelen, het hele dorp én ons dat ongeacht hoe zondig iemand leeft, hoe vaak iemand al is afgewezen of uitgesloten, of wat iemands afkomst, leeftijd of geslacht ook is: voor God telt ieder mens. Ook jij. Hij heeft een plan voor jou. Hij heeft jou op het oog! Hij wil je een gelukkige, hoopvolle toekomst geven. Dus drink!

“Rivieren van levend water zullen stromen vanuit het hart van wie in mij gelooft!” Johannes 7:37-38

 Nadenken:

 • Hoe kan je, net als de Samaritaanse vrouw, je geestelijke dorst stillen aan Zijn levende water?
 • Wat betekent het voor je, dat God jou op het oog heeft en je een hoopvolle toekomst wil geven?
 • Hoe kan jij net zo liefdevol leren kijken naar mensen die onderaan de maatschappelijke ladder staan?

 Creatief:

sama3Bij de Samaritaanse vrouw die in haar eentje water gaat putten moest ik qua beeld denken aan de Afrikaanse dames die soms uren lopen om water bij een bron te halen. Dit beeld heb ik op simpele wijze proberen te vangen. Zonder een echt gezicht omdat in ons allemaal wel een iets van een eenzaam of verloren persoon schuilt.

Lijkt het stick-poppetje je nog ingewikkeld? Hiernaast vind je een simpele stap-voor-stap tutorial. Je begint met een cirkel voor het hoofd met daaronder een rechthoek voor het lichaam en van daaruit teken je de lange dunne armen en benen. De jurk en de omlijsting van het blad in mijn bijbel is eigenlijk gewoon een gedoodle van streepjes, vierkantjes, driehoekjes en cirkels. Het inkleuren is het meeste werk. Ik gebruikte pastelpotloden maar ik denk dat gewone, scherp geslepen potloden wat gemakkelijker werken.

Geef gerust een eigen draai aan je creatieve verwerking! Mocht het verhaal je raken nodig ik je uit er op de facebookpagina van de bijbel journaling groep wat over te vertellen of een pb te sturen.

If you only knew what God is willing to give you! 

Read: John 4: 5-30 and Jeremiah 29:11

dag23-sara-samarHey Grandma, can you please tell me your twinkle eyes story again? One more time, please!”
Samar looks at her granddaughter and laughs. She’s so cute! It’s such a privilege to be able to put the child of her child to bed. Especially after all that happened to her before.
“Okay, just one more time. Once upon a time, a very long time ago, during the days the lines hadn’t found my face yet and my hair was still thick, wavy and raven black and when I still could run quickly, in those days I had no twinkle in my eyes. I felt sad and very alone all the time. I didn’t have any friends to laugh or talk with and when I needed groceries, I always went shopping before everyone woke up so no one would see me. And when I had to get water from the well, I waited until the sun was burning high in the sky. When everyone would rest in the shadow, I knew I could walk quietly to the well, and there wouldn’t be anyone to bully or twit me. “
“But there was this one time someone was already sitting next to the well when you arrived, wasn’t there?.” “Yes, one day there was a man.” “And that sir was Rabbi Yeshua!” “Yes, dear, it was rabbi Yeshua, but I didn’t know that at the time. To me, it was just a dusty and tired guy with worn out sandals. At first I didn’t see him and he took me by surprise when he started to talk! No one in the village talked to me and men didn’t talk to women at all. “
“And back then the Jews didn’t talk with us Samaritans, did they?”
“No, indeed, Jews thought we didn’t believe quite good enough. It was so strange that this gentleman, said something to me.” I thought he wanted something from me, you know.”” What would he want, money or something?” A pair of big blue eyes stare into the serious face of this grandmother. Samar thinks for a moment. How does she tell her granddaughter what men want from women?
“But Grandma, tell me tell me, what was his gift?”
“Oh, you want to skip to the fun part of the story? Haha, you’re such a dear sweetheart.” Relieved Samar resumes her story. “Rabbi Yeshua gave me living water. Not the healthy living water that you get with a bucket from the well. That water is special too but the rabbi gave me spiritual water so that my lonely and thirsty soul could drink. I was so lonely that my heart and soul thirsted for love like nothing else and His spiritual water brought the faded light inside me back to life. He told me how much God loved me and that it didn’t matter to God if I was male or female, Jew or Samaritan, married or alone, whether I was an old grandmother or a young little girl … “” I’m not little, nanna!” ” No, that’s true, you’re already a very big little lady. But that afternoon, Rabbi Yeshua taught me how I could drink in God’s love! He brought the light into my eyes again. A beautiful sparkling twinkle.” A tear rises and rolls over her cheeks. After all those years, she still didn’t know how it was possible that God saw her misery and cared enough to change her life for the better.
samar (1)“And then, what did you do, grandma?” “Well, I ran into the village and told everyone who wanted to hear that there was a real prophet at the well and that this prophet knew everything about me and thought I was good enough.”
“And it turned your life upside down didn’t it?”
“Yes, baby girl, it did. I never dreamed that I would have such a second chance in life. And God provided. And look, now I even have you!”
“Yes, and both of us have twinkling eyes!”

(This lady has no name in the bible, I called her Samar because she was a Samar-itan woman.)

The conversation between Jesus and the Samaritan woman is full of double bottoms and deeper meanings. You can study on it for weeks. But the essence is that Jesus also sees someone who’s at the bottom of the social ladder. Someone who had no status, someone that lived like a pariah and was seen as the outcast of society. But even this sinful lady was worth to be saved. Even she needed to hear the good news; to know that God loves us human beings so much that He sent His own Son. Jesus teaches this woman, his disciples, the whole village and us that no matter how sinful someone lives, or how often someone has been rejected or excluded, or what the origin, age or gender is, God’s love counts everyone in! Even you. He has a plan for you. He’s watching you! He wants to give you a happy, hopeful future. So drink His living water!

He who believes in Me, out of his heart will flow rivers of living water. John 7:38

Contemplate:
How can you drink the living water Jesus is offering you?sama3
What does it mean that God has an eye on you and want to give you a hopeful future?
How can you show love to the people at the bottom of the social ladder in your environment?

Creative:
Thinking about this Samaritan woman I pictured her as an African women walking to the well. I simply tried to capture that image. Without a real face because in all of us lies something of a lonely or lost person.
Does this drawing look to difficult? Try this simple tutorial.

 

 

Voel je vrij hieronder een reactie of je eigen uitwerking achter te laten! 
Of meld je aan op de Facebook bij de Bijbel journaling groep. 
Je vindt me ook op instagram. 
We zijn op social media te vinden met de hashtags: 
#bijbeljournalinggroep 
#Woordvrouw 
#31daysofbiblicalwomen. 

Morgen kan je dag 24 van de woordvrouw challenge vinden op 
de site van Lucinde.
Advertisements

Woordvrouw 22 – Elisabeth

dag22-lucinde-elisabeth

(Scroll down for English!)
De challenge van vandaag kan je vinden op de blog van Lucinde. Zij heeft het over Elisabeth.

Elisabeth had geen gemakkelijke tijd achter de rug toen Maria bij haar kwam. Ze had zichzelf de eerste vijf maanden van haar zwangerschap zowat opgesloten. En toch raakt ze ineens vervuld van de heilige geest…  niet vanwege een zwangerschap, niet vanwege Maria of het wonder van een baby-in-de-maak maar vanwege de komst van God zelf.

Geloof jij dat God zijn beloften aan jou vervullen zal?

Todays Challenge can be found on Lucinde’s blog! She talks about Elisabeth. 

Elisabeth was having a hard time. The first five months of her pregnancy she hardly met anyone… the story is not about being pregnant, she isn’t happy because of the wonder of those little humans-to-be. But her rejoicing was about God coming to this world…  

Do you believe God will fulfill his promises to you? 

Join our Facebookgroup or insta!

Voel je vrij een reactie of je eigen uitwerking achter te laten! 
Dat kan hier of bij de Bijbel journaling groep op Facebook. 
Je vindt me ook op instagram. 
We zijn op social media te vinden met de hashtags: 
#bijbeljournalinggroep 
#Woordvrouw 
#31daysofbiblicalwomen.

#Woordvrouw 21 – Rachel

(Scroll down for English translation)

Gestolen zegen 

Lezen: Genesis 31:1-24 en Genesis 35:1-4

 rachel“Nee Bilha, je houdt je mond dicht. Waag het niet ook maar iets te zeggen!”

“Maar meesteres, waarom dan? Denkt u dat ze uw gebeden voor nog een kind zullen verhoren? Die liefdesappels werkten ook niet.”

“Nou, ik werd anders wel zwanger. Stop ze in de kist met huisraad.”

“Maar dat was pas veel later, nadat de goden uw zuster nóg meer kinderen hadden gegeven. En trouwens, in die koffer vindt Zilpha ze zo en je weet dat die alles aan Leah doorkletst.”

“Wrijf het er maar in Bilha; jarenlang kijkt mijn vader niet naar me om en als er dan eindelijk een echte vent interesse in mij toont verkoopt hij me als een vette prijskoe, maar hé, niet nadat mijn zus hem eerst krijgt. Hij was verliefd op mij Bilha, op mij! En wat krijg ik, niks! Jaren heb ik gehuild en de goden gesmeekt. Je weet hoe depressief ik werd. Elke keer moest ik hem weer delen met lelijke Leah. … Ik was degene die met een prutsmoes werd weggelokt terwijl zij hem cadeau kreeg. Ik was degene die jarenlang benadeeld werd, ik was degene die alle status verloor omdat ik geen kinderen baarde. Ik Bilha, ik!”

“Het spijt me meesteres, ik wilde niet aanmatigend overkomen.”

img_3796Even is het stil in de kamer. Bilha kijkt haar meesteres vol medelijden aan. De kinderen die ze op haar knieën baarde hadden haar meesteres niet gelukkiger gemaakt. Rachel zucht.

“Het is niet vanwege de vruchtbaarheid Bilha … Onze familie vereert deze goden al zo lang. Ze gaan altijd overal mee naar toe vanwege hun beschermende krachten. Ik ben nooit in het land van Elohim geweest, ik ken Jakob’s God alleen maar via Jakob. Hoe kan ik alles zomaar achterlaten? Als we op tijd waren geweest had papa ze wel laten namaken voor me. Maar je weet net zo goed als ik dat als vader weet dat we weggaan hij Jakob nog meer zal bestelen. Misschien houdt hij me zelfs hier, en wat als hij me dan doorverkoopt aan een ander? Je weet hoe sluw hij is. Nu is het mijn beurt om sluw te zijn. Als ik de goden meeneem zullen ze mij beschermen en kunnen ze vader niet vertellen waar we zitten.”

“Maar wat als uw man erachter komt?”

“Jakob? De man die zijn eigen broer en vader met een list om de tuin leidde? Hij is mijn vader toch zelf ook te sluw af geweest met al die geiten en bokken?”

“Ik stop ze in uw zadeltassen, meesteres. Daar zoekt niemand ze.”

Ondanks het feit dat Jakob toch met Rachel mag trouwen, brengt dit huwelijk niet de verwachtte zegen voor één van beide. Rachel is kapot van verdriet en zakt weg in een diepe depressie. Al het haar aangedane onrecht lijkt zich met haar ziel te verweven. Het nieuwe leven bracht haar niet waar ze als klein meisje van droomde dus wanneer ze wegvluchten kan ze niet anders dan haar oude leventje voor een deel mee te nemen.

Het scheelt niet veel of ze wordt gesnapt. Maar Jakob en Laban waren goede leermeesters qua list en bedrog en nu doet zij haar voordeel ermee.

De jaren vliegen voorbij en al staat er niet omschreven of en hoe Rachel groeide in geloof, er komt een moment dat Jakob eist dat ze de beeldjes wegdoet; hij wil een altaar bouwen uit dankbaarheid voor God. Hij vertelt zijn echtgenotes dat het God was die al die jaren voor ze zorgde, dwars door alle ellende heen. Alles wat maar aan andere goden gerelateerd is moet daarom weg. En Rachel gehoorzaamt. Ze doet de beeldjes weg en laat haar verleden los. Ze had nog een keer listig kunnen zijn maar dat doet ze niet, ze neemt afscheid van het oude en omarmt in gehoorzaamheid de God van Abraham, Isaak en Jakob.

Nadenken:

 • Welk jouw overkomen onrecht doet je verdriet?
 • Welke oude gewoontes zou je beter loslaten?
 • Het kost Rachel jaren om zich aan haar verleden te ontworstelen, om de depressie te overwinnen. Welke hoop kan jij hieruit putten?

Creatief:

img_3797Vandaag weer een heel andere stijl qua uitwerking. Voor wie het fijn vindt is er weer een gratis sjabloon. Ik heb ook een gratis printable gemaakt wat je zelf nog kan inkleuren en in de vorm van mixed media kan gebruiken (Zie voor voorbeeld de blog van Tamar gisteren en het tweede voorbeeld hiernaast.) Heb je liever een reeds ingekleurde versie, die vind je hier.

Ik heb in het eerste voorbeeld enkel gebruik gemaakt van een micronpennetje en pastelpotloden in het tweede voorbeeld maakte ik een achtergrond van een stencil van de Action en distress Ink. en washi-tape voor ik de uitgeknipte delen van de printable erop plakte.  Maar voel je vrij de overdenking op geheel eigen wijze uit te werken.

Ik koos ervoor Rachel te tekenen zonder gezicht. Haar uiterlijk leek aanvankelijk in haar voordeel. Maar ze moest leren het oude, voor de hand liggende los te laten zodat ze haar nieuwe God en Zijn Leiding kon leren omarmen. Het kostte haar jaren van haar leven. Maar uiteindelijk lukte het haar.


Voel je vrij een reactie of je eigen uitwerking achter te laten!
We vinden het fijn om van je te horen! 
Of meld je aan op de Facebook bij de besloten Bijbel journaling groep. 
Je vindt me ook op instagram. 
We zijn op social media te vinden met de hashtags: 
#Woordvrouw 
#bijbeljournalinggroep
#31daysofbiblicalwomen. 
Morgen kan je dag 22 van de woordvrouw challenge vinden 
op de site van Lucinde.

Rachel – The stolen Blessing

Read: Genenis 31:1-24 and Genesis 35:1-4

“No Bilha, be quiet. Don’t dare to say another thing!

“But mistress, why not? Do you really think that they will answer your prayers for another child? The love apples didn’t work either!”

“But I did became pregnant, didn’t I? So put the gods in the chest of house supplies!”

“You got pregnant way past the apples, long after the gods gave your sister some more children. And by the way, in that chest Zilpha will find them and she will tell Leah.”

RachelRub it in Bilha; my father neglected me for years but when a real guy finally liked me, he sells me like a winning prize cow, and in the end my sister gets him first! He was in love with me Bilha, he loved me! And what did I get; nothing!
I cried for years in a row and begged the gods how many times? You know how depressed I got. Over and over again, I had to share him with ugly Leah. … I was the one who was lured away with some stupid excuse, while she got him. And I was the one who was prejudiced for years, I lost all my dignity, because I couldn’t have children. Me Bilha, me!”

“I’m so sorry mistress, I didn’t want to be contradictory to you.”

 It is quiet in the room, Bilha looks pitifully at her mistress. The children she bore on her knees, didn’t make her mistress any happier. Rachel sighs.

“It’s not about the infertility Bilha …. Our family has been worshiping these gods for so long. Because of their protecting powers we always take them with us. I’ve never been in the land of Elohim, I know Jacob’s God only by Jacob. How can I leave everything behind? If we were given more time, and if this journey wasn’t a secret like it is, dad would have reproduced them for me… if I asked him nicely. If father knew we are leaving tomorrow, he would steal from Jacob, again. Like he did before. He even could have kept me here, and why, to sell me to someone else? You know how sneaky he is. Now it’s my turn to be sneaky. I will take the gods with me and they will protect me and when I take them, they can’t tell father where we are.”

“But what if your husband finds out?”

“Jacob? The man who deceived his own brother? The man that tricked my father many times himself? Can he ever blame me for acting this way?”

“I will put them in your saddlebags, mistress. No one will look for them there.”

Despite the fact that Jacob could marry Rachel after he married Leah, the marriage didn’t give them the blessing they both hoped for. Rachel, sore with grief, suffers from a deep depression. All the injustice that has been done to her, has woven itself within her soul. Her new life as Jacob’s wife is not what she dreamed of as a little girl, it’s not what she ever hoped for. So when they had to flee from her father, she takes her lifestyle and her gods with her. She almost got caught, but Jacob and Laban where experts in deceiving and without realizing, good teachers at it too.

Time goes by but the bible doesn’t tell us if Rachel really grew in faith. It does describe the moment that Jacob ordered her to get rid of the statues; Jacob wanted to build an altar in gratitude to God so he tells his wives that it was God, who took care for them all the past years, despite the troubles they went through. That’s why all other gods had to be destroyed. Rachel obeys him and she gets rid of the gods and with that she lets go of her past. She could’ve tricked Jacob again, but she doesn’t. She said goodbye to the old life and embraced the new life with the God of Abraham, Isaac and Jacob.

Think about it:

 • What deception happened to you, that hurts you?
 • What old habits should you let go of?
 • It took Rachel years to let go of her past and to overcome depression. What hope can you find in this?

Creative:

Today another way of journaling, for those who want it, we have a free template. You can use it to trace into your bible or notebook.  Would you like to try some mixed media as I did yesterday with Tamar: I designed a free printable you can color yourself!  When you prefer a colored printable you can find it here

I used a micron and pastel pencils, but feel free to let your heart go in the story and the way you’re journaling.

I choose to draw Rachel without a face, her looks where her best advantage, But she had to learn, to let go of the past, to get out of her comfort zone, to see her new God and His efforts in her life, so she could embrace it. This took years of her life, but she finally did!

We would like you to leave a reaction how you did your 
journaling, don’t forget to use the hashtags 
#woordvrouw, 
#31daysofbiblicalwomen 
#bijbeljournalinggroep
Let us be an inspiration to each other!

Tomorrow you can find the next devotional on Lucindes Blog! 

Woordvrouw 20 – Tamar

dag20-lucinde-tamar

(Scroll down for English translation) 

De challenge van vandaag kan je vinden op de blog van Lucinde.

Dit verhaal doet zeer. In een tijd waarin je toekomst sowieso al onzeker was en je in ouderdom afhankelijk was van de goodwill van je kinderen ontzegt Judah zijn schoondochter die toekomst.

En hoe slecht moet haar man geweest zijn dat God hem doodt?  Hoe moet dat huwelijk voor haar geweest zijn? En dan haar tweede echtgenoot: haar wel voor de seks bij zich nemen maar wederom misbruiken en geen toekomst gunnen …

Tamar, wat moet jij verdrietig geweest zijn. Maar je bent ook sluw geweest. Slim, snugger en listig. En compleet buiten de box omdenkend heb je rechtvaardig gehandeld. Ik beneid je niet maar bewonder je wel.

Ik tekende ‘mijn Tamar’ op tekenpapier, kopieerde, knipte en plakte om een mixed media effect te krijgen. Achtergrond is met stencil van de Action.

Todays devotional can be found on Lucinde’s blog! 

This story hurts my soul. In a time children were needed for a secure future, Judah denies his daughter in law that security.  

And how evil must her husband have been that God kills him? How did she feel – being married to that kind of a man? And what about her second husband? He does take her into his bed … just for the love of sex. But he also denies her a secure future. Abuse. 

Tamar, how sad you must have been! But you acted shrewd, pawky and long-headed. You were able to think outside the box and stayed righteous all the time. I don’t envy you, I admire you! 

I drew my Tamar in a notebook, copied her and cut it out to make this mixed media-page. 

English isn’t my native language, so pardon my mistakes!

 

Voel je vrij een reactie of je eigen uitwerking achter te laten! 
Dat kan hier of bij de Bijbel journaling groep op Facebook. 
Je vindt me ook op instagram. 
We zijn op social media te vinden met de hashtags: 
#bijbeljournalinggroep 
#Woordvrouw 
#31daysofbiblicalwomen.

#Woordvrouw 19 – Leah

(Scroll down for English translation) 

God kiest de ongekozene!  

Lezen: Genesis 29:18-35

leah (2)Mijn zusje was helemaal hoteldebotel van hem; een super-aantrekkelijke hunk die met zijn plotselinge aanwezigheid het hele dorp op z’n kop zette. Aan de manier waarop hij soms opschrikte of achterom keek kon je merken dat hij wat op zijn kerfstok had. Vader wist er duidelijk meer van. Behalve z’n goede looks en de bereidheid te werken bezat hij niets, maar de weken verstreken en hij bleek handig, slim en inventief en hij wist iedereen voor zich te winnen. Vooral mijn zusje. Lieve kleine Rachel. Echt een meisje meisje. Roze jurken, glitters in haar haar, sprankelende ogen… Zij is zoveel mooier dan mij. Ze valt bij iedereen in de smaak en ik ben het eeuwige muurbloempje. Maar al maakte ik geen schijn van kans, wat nu gebeurt verscheurt me.

Zeven jaar lang heeft hij voor haar gewerkt. Hij moest en zou met haar trouwen. Zij was zijn prinsesje. De voorbereidingen zijn al wekenlang aan de gang; de uitnodigingen gingen de deur uit, de nodige dieren werden geslacht, zoete lekkernijen in honing geweekt, heel wat kruiken wijn werden aangevoerd en de kleurrijke bruidsjurk met gouden tierelantijnen is al veel te lang de eyecatcher in het vrouwenverblijf. Ik hebt nog nooit zoveel kleuren gezien in 1 kledingstuk. Het gewaad is een koningin waardig.

Maar vader had andere plannen. Rachel is met een prutsmoes weggelokt en ik moest ineens in haar plaats met de oude dames mee. Ik werd in haar plaats gewassen, mijn lijf ingesmeerd met de geurende oliën die eigenlijk voor haar waren besteld en voor ik het wist werd ik gehuld in al die lagen delicate stof en viel de sluier voor mijn ogen. Hoe kan hij ons dit aandoen? Waar is Elohim, de God waar Jakob het altijd over heeft? Waarom staan de goden dit toe? Wat zal er gebeuren wanneer de waarheid boven tafel komt? Wat als Jakob het ontdekt voordat … je weet wel … of wat als hij het pas erna merkt?

De wijn vloeit rijkelijk, de nacht valt, hij lacht en liefkoost mij en de oliën op mijn huid vermengen zich met zijn zweet. Misschien komt het toch nog goed.

dag19-sara-leahHelaas, wanneer de verneveling zich samen met de nacht terugtrekt openen zijn ogen. Zichtbaar ontdaan duwt hij me ruw van zich af en stormt de tent uit. Woest wanhopig probeert hij verhaal te halen bij vader, mijn zusje huilt tranen met tuiten en terwijl de nieuwe onderhandelingen beginnen moet ik over tot de orde van de dag. Mijn huishoudelijke taken roepen. Ik heb me erbij neer te leggen. Mijn man wil me niet maar het huwelijk is geconsumeerd, ik zal het ermee moeten doen. Nog een keer zeven jaar zal hij voor Rachel werken, hij moet en zal haar als vrouw hebben. Wanneer hij vannacht bij me komt weet ik dat zij het is naar wie hij werkelijk verlangt.

Het verhaal van Leah en Rachel heb ik altijd een vreselijk en dramatisch verhaal gevonden. Blind voor wat God voor hem op het oog had werkte Jakob 14 jaar lang om de mooie Rachel zijn vrouw te kunnen noemen. Wat een drama voor Leah. Je zal maar in een liefdeloos huwelijk zitten. Je zal je man maar moeten delen met je bloedmooie zusje.  …  Maar in een tijd waarin kinderen je status en toekomst vormden werd Leah gezegend met een stel prachtige zonen. Leah mag dan niet de voorkeur van haar man dragen, om haar heen krioelen de handjes en voetjes en kirren de stemmen van haar nageslacht en daarin blijkt de voorkeur van God. Hij is het die toekomst en status uitdeelt. Dwars door alle afwijzing heen leert ze dat wat de mens negeert door God wordt geselecteerd. Hij kiest de ongekozene. Hij ziet toekomst waar een mens dat niet ziet.

Nadenken:

 • Wanneer of waarin voel jij je afgewezen of genegeerd?
 • Wat betekent het voor je dat God jou als Zijn geliefde kind uitkiest?
 • Hoe zou je jezelf meer door de ogen van God kunnen leren zien?

Creatief:

Hier vind je een gratis sjabloon. Het idee van een ‘leeg’ hoofd met tekst er omheen is niet van mezelf, dat idee heb ik ergens een keer gezien (ik kan de bron niet terugvinden). Maar het ontwerp van het hoofd is wel van mijn hand en voor jullie gratis te gebruiken.Leah collage .jpg

 1. Met grafietpapier heb ik het sjabloon in mijn bijbel gezet en daarna met een bruine fineliner van Micron overtrokken. (het potlood weer uitgegumd).Niet alle fineliners zijn geschikt in de bijbel. De pennen van Illustrated Faith, Micron en Staedtler drukken iig niet door in de schrijfbijbel.
 2. De tekst eromheen geschreven. Ik koos voor een combi van Engels en Nederlands. Voel je vrij je eigen keuze in taal en woorden te maken.
 3. De Micron is watervast maar ik heb eea toch eventjes een minuutje laten drogen voor ik met verdunde acrylverf het hoofd roomwit maakte. Je kan acrylverf doorzichtiger maken met Mat Medium of met water. Met water verliest het iets aan kleurdichtheid maar dat was in dit geval niet erg dus koos ik daarvoor (en voor het gemak) Het blad kreukte eventjes vanwege het water maar dat trok later weer grotendeels weg.
 4. Met pastelpotlood heb ik de achtergrond bruin gemaakt. Ik werk altijd met meerdere kleuren die ik in elkaar laat overlopen. Met pastel kan dat prima. (gewoon met een wattenstaafje uitvegen en het teveel aan krijtstof wegblazen). Werk je met gewoon potlood: probeer eens om niet in strepen te kleuren maar zachtjes in cirkels. En liever 2 of 3 keer over dezelfde laag dan 1 x hard drukken. Je zult zien dat je een zachter effect krijgt. Je kan ook tussen 2 lagen door kiezen voor een andere kleur: dit creëert diepte.
 5. Voor het kleuren van het haar maakte ik ook weer gebruik van verschillende soorten bruin die ik in mijn tekendoos heb. Heb je maar 1 tint bruin kan je ook kiezen voor een combi van beige of geel, oranje, bruin en zwart.
 6. Pastel moet je fixeren om te voorkomen dat het smoezelt of afgeeft. Met gewone potloden is het niet nodig om te fixeren.
Voel je vrij hieronder een reactie of je eigen uitwerking achter te laten! 
Of meld je aan op Facebook bij de Bijbel journaling groep. 
Je vindt me ook op instagram. 
We zijn op social media te vinden met de hashtags: 
#bijbeljournalinggroep 
#Woordvrouw 
#31daysofbiblicalwomen. 
Morgen kan je dag 20 van de woordvrouw challenge vinden
 op de site van Lucinde.

 

Leah- God selects what men rejects!

Read: Genesis 29:18-35

My younger sister was completely over the moon for him; He’s a super attractive hunk that made the whole village go nuts with his sudden appearance. By the way he reacted at a sound and kept looking back all the time, you could tell he’d chalked up a lot. Father certainly knew more about it. Except for his good looks and his alacrity to work he didn’t have a thing. But he turned out to be quite skilled, smart and resourceful and he knew how to win everyone over. Especially my younger sister. Sweet little Rachel. A real girly girl. Pink dresses, glitter in her hair, sparkling eyes… she is so much more beautiful than I am. She’s everybody’s type and I am the everlasting wallflower. But although I didn’t stand a chance, what is happening now really tears me apart.leah (1)

 Seven years he has worked for her. He was determined to marry her. She was his princess. The preparations kept us busy for weeks; the invitations had been sent, the animals are slaughtered, sweet delicacies were drowned in honey, lots of jars full of wine where supplied and the colourful wedding gown with its golden decorations had been an eye catcher in the women’s quarters for way to long. I’d never seen so many colours in just one piece of clothing. The garment was fit for a queen.

 But father had different plans. He lured Rachel away with some stupid excuse while I suddenly had to go with the old ladies. They washed me instead of her, they rubbed my body with the scented oil that was actually ordered for her and before I knew it I was wearing the layers of delicate fabric and I had a veil over my eyes. How could he do this to us? Where is Elohim, the God of who Jacob always talks about? Why do the gods allow this to happen? What will happen if he finds out how father tricked him? What if Jacob finds out before we…you know…or what happens if he finds out after that?

The wine is flowing generously, the evening falls, he laughs at me and caresses me until the oils on my skin are combined with his sweat. Maybe everything is going to be alright after all.

 Unfortunately, when he wakes up and his eyes start to open, hope disappears. Roughly he pushes me away, he’s visibly upset and rushes out of the tent. He tries to get answers from my dad in furious desperation, my younger sister is crying her heart out and while the new negotiations start I had to move on to the chores of the day. My household tasks are calling me. I have to make my peace. My husband doesn’t want me, but the marriage has been consummated, so I have to deal with it. Seven years more he has to work for Rachel, but he wants her as his wife. The wedding will follow soon. So I know that when he comes to me tonight, she’s the one he truly longs for.

The story of Leah and Rachel always was a very dreadful and dramatic story to me. Blinded for what God had in store for him Jacob worked 14 years, so he could call the beautiful Rachel his wife. What a tremendous drama for Leah. Imagine being in a loveless marriage. Imagine having to share your husband with your gorgeous sister. …but in a time where children are your status and future, Leah was blessed with a bunch of beautiful sons. Leah may not have had the preference of her husband, a bunch of small hands and feet crawled around her and she can hear the sound of the voices of her descendants. Her children are the blessings God is giving her. In her children you can see the preference of God. He is the one who gives status and a future. Right through all the rejections she learns that God selects what men rejects! He chooses the unelected people. He sees the future like no man can do.

Think about it:

 • When or what made you feel rejected of ignored?
 • What does it mean for you that God selects you as his beloved child?
 • How can you learn to see yourself the way God sees you?

Be creative:

In the attachment you can find a free template. The idea of an ‘empty’ head with words around it is not my idea, I saw it somewhere. I think it was on Pinterest but I couldn’t find the source anymore. But I did make the design of the head myself and it’s free to use for those who like it.  

 1. I used graphite paper to put the template in my bible then I traced it with a micron pen 01. (I erased the pencil lines) Microns don’t bleed through in most journaling bibles.
 1. I wrote the words. I chose to combine English and Dutch. Feel free to make your own choice in what language and which words you use.
 1. The micron is waterproof but just be sure to let it dry for a minute. I used acrylic paint for the inside of the head. You can add water or Matt Medium to make the paint more transparent.
 1. I made the background brown with a pastel pencil. I usually work with different colours which are overflowing into each other. Pastels can easily blend into each other. Just use cotton buds to blend it and blow away the excessive chalk dust. When you use regular colored pencils: try to not colour with little lines but in circles. It’s better to do the same layer 2 or 3 times lightly than to press too hard. The effect is softer. You can also choose to use another colour in between layers to create some depth.
 1. When using pastel you have to prevent it from smudging with a fixative.

 

Woordvrouw 18 – Rachab

dag18-lucinde-rachabDe challenge van vandaag kan je vinden op de blog van Lucinde.

Rachab is het bewijs van hoe God je leven 180 graden kan omdraaien mits je je vertrouwen maar op Hem stelt. Owja, wist je dat Rachab de schoonmoeder van Ruth was?

Todays Challenge can be found on Lucinde’s blog! 

Rahabs life is a beautiful example of how God can turn your life upside down (for the good) when you put your faith in Him. By the way: ever realized she was the mother in law of Ruth? 😉

 

Voel je vrij een reactie of je eigen uitwerking achter te laten! 
Dat kan hier of bij de Bijbel journaling groep op Facebook. 
Je vindt me ook op instagram. 
We zijn op social media te vinden met de hashtags: 
#bijbeljournalinggroep 
#Woordvrouw 
#31daysofbiblicalwomen.

 

#Woordvrouw 17: Maria

(Scroll down for English translation) 

Je zult Gods grootheid zien!

Maria (1)Lezen: Johannes 11:17-45

Daar zit ze dan, op de rieten mat die ze zelf geweven heeft, aan Jezus’ voeten. Wat heeft deze man iets goddelijk! Gebiologeerd kijkt ze hem aan terwijl zijn woorden haar ziel lijken te laven. Ze wist niet dat ze zo dorstig was naar het woord van God. Op de achtergrond hoort ze vaag haar zus roepen maar het dringt niet echt tot haar door. “Vertel meer Rabbi, hoe moeten we dan leven?” En Jezus gaat verder met zijn onderricht. In de keuken knalt een kastje dicht en blijkbaar valt er iets, maar het kan haar niet boeien. Wat deze rabbi te vertellen heeft is zo vernieuwend; ze wil meer horen, meer weten, meer leren!

Dan ineens staat Martha daar. Met de handen uitdagend op haar heupen vraagt ze  “Jezus, moet dit nou? Zie haar zitten. Zeg tegen haar dat ze me moet helpen, ik ren me suf!” Het schaamrood stijgt haar naar de kaken. Wat een schande. Haar zus heeft helemaal gelijk. Ze hoort als vrouw niet zo dicht bij de rabbi te zitten, en onderwijs te krijgen, haar plaats is in de keuken. Ze hoort haar zus te helpen. Nu ziet iedereen hoe ongastvrij ze heeft gehandeld. Maar rabbi Jeshua wijst niet haar, maar juist haar zus terecht; “”Martha, laat dat rennen nou. Zet de boel op tafel en laat iedereen zelf wat nemen. Maria neemt tenminste tijd om even met me te praten. Om te luisteren naar wat ik jullie wil leren. Zij ziet mij tenminste staan. Dat is waar ik voor kwam.”

Soms lijkt het alsof dit verhaal ons leert dat Maria het heilige boontje is wat heeft geleerd te luisteren. Zij heeft het juiste deel gekozen. Maar in het tweede verhaal waarin we over de zussen kunnen lezen, zijn de rollen haast omgekeerd. Lazarus is overleden en de beide dames zijn diep in de rouw. Wanneer ze horen dat Jezus eraan komt rent Martha hem tegemoet en is het Maria die niet gelijk komt opdagen. Blijkbaar had ze Jezus’ onderwijs nog niet tot zich laten doordringen anders had ze wel net zo hard gerend als haar zus. Jezus ergert zich aan Maria omdat ze zo bij de pakken neer zit. Het heilige boontje is in deze tekst verdwenen en deze keer wordt juist de actieve dame geprezen om haar geloof. In dit tweede verhaal is het juist de geestdrift en het ijverige van Martha waarin Jezus haar geloof herkent.

In het derde stukje (Johannes 12) zien we dat Maria niet stil en ogenschijnlijk passief blijft maar actief Jezus’ voeten zalft en openlijk erkent dat Hij Heer is.

Maria leert ons dat je geen doener hoeft te zijn. Het is ok om wat introverter te zijn en gewoon te genieten van dat wat om je heen gebeurt. Je mag ook een studiebol zijn en liever met je neus in de boeken zitten. Het is ook goed wanneer je de voorkeur geeft aan luisteren, om de rust en stilte op te zoeken. Maar rustig of afwachtend zijn is iets heel anders dan passief zijn. Zowel Martha als Maria waren wanhopig en verdrietig toen Lazarus overleed, maar Martha liep naar haar Heer toe en Maria werd passief en door die passiviteit verloor ze Hem uit het oog. Ze had van Hem geleerd, maar het niet toegepast. En daar stoort Jezus zich aan.

Zowel Martha als Maria hebben moeten leren om Jezus te volgen en Hem te dienen, elk op hun eigen manier, elk passend bij hun karakter maar beide met het oog op Hem gericht. En Jezus belooft ze “Je zult Gods grootheid zien als je gelooft!”

Nadenken:

Wees even stil,  doe je ogen dicht en stel je voor dat je Hem ziet staan. Wat zou Jezus tegen jou zeggen?

Creatief:

Maria collage1Maria collage 2Vandaag heb ik weer met mijn favoriete materialen gewerkt: een micronpennetje en pastelpotloden. Ik heb een doos van 48 pastelpotloden van Bruynzeel design met daarnaast een paar los bijgekochte potloden van diverse merken. Het prettige van pastel is dat het heel zacht is en daardoor het dunne bijbelpapier niet teveel indrukt. Bruynzeel design staat garant voor een diepe kleurafgifte. Het nadeel van dit zachte is dat het nogal stoft en smoezelt. Dit voorkom ik door tussendoor regelmatig te blazen en te fixeren met pastel fixatiefspray.  Pastel laat zich ook heel gemakkelijk blenden: met je vingers, een doekje, doezelaar of met wattenstaafjes. Na afloop moet pastel gefixeerd anders blijft het afgeven. Het was voor mij even wennen maar pastelpotloden zijn echt mijn favoriet!  Hier vind je een gratis sjabloon van de tekening die ik maakte.
We vinden het erg leuk wanneer je een reactie achterlaat en wanneer je ons laat zien wat je deze challenge allemaal maakt. Laat je niet intimideren door andermans talent want het gaat God om de relatie, niet om de prestatie; het draait om de Heer en niet om de eer!

 

 You will see God’s glory!

Read: John 11: 17-45

There she is, at Jesus’ feet, on the wicker mat she has woven herself. Incredible how divine this man is! She looks open-eyed and attentively at Him while his words seem to lavender her soul. She didn’t know she was this thirsty for the word of God. In the background, she vaguely hears her sister calling for her, but it doesn’t really matters. “Tell me more Rabbi, how should we live?” And Jesus continues his lesson. In the kitchen a cabinet get slammed and apparently something is falling, but again, it can’t bother her. What this rabbi has to say is so innovative; She wants to hear more, know more, learn more, now.

 

Suddenly Martha stands in front of her and Jesus. With the challenging hands on her hips, she bluntly asks “Jesus, have you seen what she’s been doing? Nothing! Look at her. Tell her to help me like a good sister’s supposed to do!” The shame rises Mary to the cheeks. The indignity! Her sister is absolutely right. She shouldn’t be this close to the rabbi listening to His teachings as her place is in the kitchen. As a woman she’s supposed to help her sister. Now everyone can see how unhelpful and inhospitable she has acted. But Rabbi Jeshua doesn’t correct her, but her sister. “Martha, Martha, Let Mary sit with me. Just put everything on the table and make it a self-service-afternoon. Mary is taking time to talk and listen to me, a girl can learn these lessons too!. That’s what I came for; to spend time together and to learn from eachother! Stop annoying yourself.

Sometimes it seems that this story teaches us that Mary is the sacred cow that has learned to listen wisely. She chose the right path. But in the second story in which we can read about the sisters, the roles are almost reversed. Lazarus has died and the two ladies are deeply in mourning. When the sisters hear that Jesus is coming , it’s Martha that runs to Him. Apparently Mary doesn’t trust Jesus is the answer and she doesn’t appear immediately. Jesus is actually annoyed by Maria because she’s too precipitous.  This time it’s the busy bee Martha that’s to be praised for her faith and zealousness.

In the third part (John 12), we see a Mary that doesn’t remain silent and passive, but actively anoints Jesus’ feet and openly acknowledges that He is Lord.

Mary teaches us that you don’t have to be a doer. It’s ok to be an introvert and just enjoy what’s happening around you. It’s good when you prefer listening and prefer peace and quietness. But being calm and silent isn’t the same as being passive. Both Martha and Mary were desperate and sad when Lazarus died, but Martha walked to her Lord and Mary became passive and by that passivity, she lost sight of Him. And that’s disturbing to Jesus.

When you’re a doer: don’t force an introvert or a listener into your way of doing. And when you are a silent, more introvert, study- type; be careful not to be passive.

Both Martha and Mary had to learn to follow Jesus in their own way and serve Him suited to their character. And Jesus promised them: “You will see God’s glory when you believe!”

Contemplate:

Just close your eyes for a minute and imagine seeing Jesus. Look at Him. Look into His loving eyes.  What would Jesus say to you? Write down His words.

Creative:

I made a drawing and traced it into my bible, then colored it with pastel pencils. You can use my drawing if you like.

 

Voel je vrij een reactie of je eigen uitwerking achter te laten! 
Of meld je aan op de Facebook bij de Bijbel journaling groep. 
Je vindt me ook op instagram. 
We zijn op social media te vinden met de hashtags: 
#bijbeljournalinggroep 
#Woordvrouw 
#31daysofbiblicalwomen. 
Morgen kan je dag 18 van de woordvrouw challenge vinden
op de site van Lucinde.

#Woordvrouw 16 – Jochebed

dag16-lucinde-jochebed

De challenge van vandaag kan je vinden op de blog van Lucinde.

Wat ik van Jochebed leer is dat je ook je dierbaren mag overgeven aan God. Het gaat in het verhaal in Exodus om veel meer dan het kunnen ‘loslaten’ van je kind… het is veel groter dan dat: kunnen jij en ik – ieder die we liefhebben- overgeven aan God wanneer we zelf door omstandigheden niet meer kunnen. En vertrouwen we er dan op dat Hij in zijn wijsheid de situatie overziet en tot ver daar voorbij kan kijken: recht in de toekomst die Hij voor ogen heeft?

Het geloof is de grondslag van alles waarop we hopen. Wanneer we de waarheid (Gods zorg en liefde) niet meer zien, dan overtuigt ons geloof ons van die waarheid! (Heb 11:1)

Vandaag heb ik met mixed media gewerkt. De tekeningen heb ik eerst op een los blad gemaakt en uitgeknipt zodat ik het kon plakken. De achtergrond met een mix van pastelpotlood (dippend in water) en waterverf, washitape en witte poscapen.

(Vergeet de giveaway op instagram niet: meedoen kan tot woensdag 18:00!)

Todays Challenge can be found on Lucinde’s blog! 

What I learned from Jochebed: it’s not just about acting in dispair! It’s not just about giving up your child… When circumstances makes us blind for the truth – the truth of How God is working in our lives, how He loves us and how He is taking care of stuff…. faith is the assurance of things we hoped for. Faith will help us act in the way we should.

Moses parents had that kind of faith.

When we’re in circumstances that makes us blind for Gods presence… we have our faith to hold on to!

Today I tried some mixed media. I’m new to that … I started with drawing the lady, Moses and the leaves. Cut them so I could past them as soon as the background dried. Used watercolor and pastel for the background. Washitape and a white paintpen.

Don’t forget the giveaway on instagram!


Voel je vrij een reactie of je eigen uitwerking achter te laten! 
Dat kan hier of bij de Bijbel journaling groep op Facebook. 
Je vindt me ook op instagram. 
We zijn op social media te vinden met de hashtags: 
#bijbeljournalinggroep 
#Woordvrouw 
#31daysofbiblicalwomen.

#Woordvrouw 15 – Martha

(Scroll down for English translation)

Altijd bezig met mijn ogen op Jezus! 

Lezen: Lucas 10:38-42, Johannes 12:1-8martha (1)

 “11 kopjes thee, 1 water en voor Johannes een sapje.” Martha snelt naar de keuken, onderweg botst ze bijna tegen 1 van de dienstmeisjes op die met een schaal versnaperingen rondloopt. “Nee, deze zijn voor na de thee, breng eerst de schaal met gekonfijt fruit.” “En ow ja, de prullenbak zit overvol, die moet ook nog ff weg doe je dat zo ook nog?” Snel loopt ze verder. Wat moest ze ook alweer? Owja, 10, nee 11 thee, water en sap. Eenmaal in de keuken ruikt ze een vreemd luchtje “Verhip, het gebraad!” “ Maria! Maria!? Dikkeme, waar blijft die meid? Ik moet ook alles zelf doen.”

Maria komt niet dus terwijl Martha zelf het gebraad uit te oven haalt en zich bijna verbrand aan de hete schaal, herhaalt ze nog even voor zichzelf wat ze ook alweer moest inschenken. Ze ergert zich eraan dat Maria geen fluit uitvoert. Met een dreun zet ze de ketel op het fornuis, pakt ruw de kan met water en vraagt bitsig aan een ander dienstmeisje of ze even wat sinaasappels wil persen voor het sapje van Johannes. …

In de bijbel staan drie korte gedeelten waarin de zussen Martha en Maria beide voorkomen. In het eerste stuk lezen we dat Jezus en de discipelen bij hen komen eten. Martha is als oudste zus druk in de weer om de groep heren met gepaste gastvrijheid te ontvangen. Ze rent zich suf om het vooral iedereen naar de zin te maken. Dienen zit Martha in het bloed maar deze drukte dreigt haar even teveel te worden.

“Jezus, moet dit nou? Zie haar zitten. Zeg tegen haar dat ze me moet helpen, ik ren me suf!”

Maar Jezus doet niet wat ze vraagt, integendeel, Hij wijst haar zelfs terecht. “Laat dat rennen nou. Zet de boel op tafel en laat iedereen zelf wat nemen. Maria neemt tenminste tijd om even met me te praten. Om te luisteren naar wat ik wil vertellen. Zij ziet mij tenminste staan. Dat is waar ik voor kwam.”
Wat we vaak onthouden van dit verhaal is grofweg samen te vatten in het liedje van Elly en Rikkert “Martha, Martha, leg je bezem neer, al dat werken; luister naar de Heer!”. We maria2moeten dan leren dat al dat werken niet moet, of zelfs niet juist is… Je zal qua type maar een doener zijn! Dan voel je je door dit verhaal behoorlijk negatief aangesproken. Maar net zoals wij onze goede en minder goede momenten hebben heeft Martha dat ook. Het ene moment overdreef ze in de drukdoenerij en moest ze leren dat ze haar manier van doen niet kon opdringen aan een ander. Maar op een ander moment zie je dat de balans er is en dat Jezus haar inzet juist waardeert. Want doeners zijn nu eenmaal broodnodig! We kunnen niet zonder de mensen die van aanpakken weten! In Johannes 11, wanneer haar broer net is overleden, laat ze zien hoezeer ze in Hem gelooft en in vol vertrouwen op hem afrent. En in Johannes 12 is ze wederom aan het werk. Weer lezen we dat ze aan het bedienen is. En daar lijkt het alsof Jezus’ boodschap in haar hart is gedaald want Jezus wijst haar niet terecht.

Het gaat er niet om of je veel doet of juist niet. Je veelvuldig inzetten is niet per definitie fout of goed. Martha was duidelijk een doener en dat was ok! Waar het om draaide was: ziet ze Jezus?

Nadenken:

 • In welke mate heb jij Jezus voor ogen in dat wat je doet?
 • Wees even stil,  doe je ogen dicht en stel je voor dat je Hem ziet staan. Wat wil je horen? Wat wil je zeggen? Vertel het Hem!

Creatief:

Martha collageZoals je ziet heb ik mijn Martha geïnspireerd op het Melkmeisje van Vermeer. Ik kon hem helaas niet om toestemming vragen 😉 Ik heb haar wel even ‘omgedraaid’ zodat de bladspiegel wat beter uitkwam. Ik heb eerst de tekening gemaakt, die overgezet in mijn bijbel met grafietpapier en ingekleurd met pastelpotlood. Maar met gewone potloden kan dat uiteraard ook. Voor wie graag gebruikt maakt van mijn tekening is er een gratis sjabloon.  De andere tekening maakte ik met behulp van een overtreksjablonen van DesireeDankt, hier zie je Martha voor het lege graf van haar broer Lazarus… Uiteraard staat het je vrij een geheel eigen uitwerking te verzinnen. Ik hoop veel van jullie creativiteit te horen en te zien!

 

Serve with your focus on Jesus!

Read: Luke 10:38-42, John 12:1-8

“11 cupMartha2s of tea, 1 water and a juice for John.” Martha hurries to the kitchen,  almost bumping into one of the maids who walks with a serving dish full of refreshments. “No, these are served after the tea, bring the confectionery fruit first. And oh well, now you’re here, the trash can is  overloaded, can you handle that one after this?” Martha quickly returns to … what did she have to do? O yeah, 10, no 11 teas, a water and a juice. But as soon as she enters the kitchen, she smells a strange odor   “Oh no, the roast! Mary! Mary!? Darn girl, where do you stay? Do I have to do everything myself?!”

But Mary doesn’t show up. So Martha, trying to do everything herself in a minimal amount of time and as perfect as can be, almost gets herself burned on the hot roast while she repeats for herself what everyone wants to drink. She’s really annoyed that Maria acts this bone-lazy this afternoon. With a bang, she puts the boiler on the stove, grabs the can with water, slams the cabinets and  surly tells one of the servants to squeeze some oranges for the juice of John. …

There are three short sections in the Bible in which the sisters Martha and Mary both appear. In the first part we read that Jesus and the disciples are their guests; Martha as the eldest sister is busy as a bee to serve them in the appropriate hospital way.  She is working her socks of, but it threatens to be overwhelming. Serving others runs in Martha’s blood, but this kind of pressure is just too much.

“Jesus, have you seen what she’s been doing? Nothing! Look at her. Tell her to help me like a good sister’s supposed to do!” 

But Jesus does not do what she asks, on the contrary, He even kindly rebukes; “Let Mary sit with me.  Just put everything on the table and make it a self-service-afternoon. Mary is taking time to talk and listen to me. That’s what I came for; to spend time together! Stop annoying yourself.”

This story is often remembered in a very one-sided way; Martha needs to put down her broom, stop working and has to become like Mary.  But that’s not what the story is teaching us. What if you’re the kind of type that just likes to be busy? What if you are a doer like Martha? What if the serving is in your blood? Are you wrong by just being like that?

As we all have our good and lesser good moments, Martha is having a lesser moment. She exaggerated her qualities so her talent became a pitfall. And she fell.

We need doers! What would we do without all those men and women that know how to handle things and handle them swiftly?  Being a doer IS NOT WRONG! When we read John 11 we can look at these women again, but from a different perspective. After Lazarus died, Martha runs to Jesus. She knows that in the difficult time they’re at, Jesus is the answer. In chapter 12 she is working again. But this time Jesus feels no need to tell her to sit down and listen …

It’s not about doing a lot. It’s not about being busy. It’s about spending time with Him. It’s about serving Him with a focus of love instead of ‘getting things done as soon as possible or as perfect as can be.’ It’s about your focus. Serve with your focus on Jesus!

Contemplate:

 • Are you a doer? When you are busy, how can you focus on serving Him?
 • Be still for a moment. Close your eyes. Picture Jesus standing in front of you. What would you like to hear? What would you like to say? Tell Him!

Creative:

As you see my ‘Martha’ is inspired by ‘The milkmaid’ (painting from Vermeer) I made the drawing before I traced it into my bible with graphitpaper.  I use pastelpencils from Bruynzeeldesign to color.  If you would like to use the same drawing; here for free!  The other drawing is Martha in front of Lazarus grave, made by @Desireedankt. She offered several drawings tot trace or color for free!  Thanks Desiree!

Bijbel journaling groep. 
instagram. 
Social media: 
#bijbeljournalinggroep 
#Woordvrouw 
#31daysofbiblicalwomen. 
Een stap voor stap tutorial qua inkleuren vind je hier. 
Morgen kan je dag 16 van de woordvrouw challenge vinden 
op de site van Lucinde.

 

 

 

#Woordvrouw 14 – Noomi

dag14-lucinde-noomi

De challenge van vandaag kan je vinden op de blog van Lucinde.

Noomi en haar gezin probeerden zich te onttrekken aan Gods straf door te vluchten naar Moab. Maar het brengt haar geen geluk.  Bitter genoeg beseft ze dit en keert terug als verloren dochter…

Mn pagina vandaag is niet m’n favoriet 😅 waterverf lukt me toch nog niet zo. Blijven oefenen 😅

Maar de quote trof me wel. Ons grootste verlies komt soms vlak voor de grootste oogst.

Todays Challenge can be found on Lucinde’s blog!  

Naomi and her family tried to run from Gods punishment and fled to Moab. But it doesn’t work…  bitter she returns. But she returns… like a lost daughter to her father…  


Todays drawing isn’t my favourit. Tried to watercolor but that just isn’t my thing 😅 but love the quote ‘your greatest loss may come just before your greatest harvest.’ 

Voel je vrij een reactie of je eigen uitwerking achter te laten! 
Dat kan hier of bij de Bijbel journaling groep op Facebook. 
Je vindt me ook op instagram. 
We zijn op social media te vinden met de hashtags: 
#bijbeljournalinggroep 
#Woordvrouw 
#31daysofbiblicalwomen.